اساتید طرح رفعت

  • All
  • اساتید دانشگاه اصفهان
  • اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان
  • اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • اساتید دانشگاه فرهنگیان
  • اساتید دانشگاه هنر اصفهان
  • اساتید دانشگاه کاشان
  • اساتید راهبر شبکه دانشجویی ACE

دکتر منصوره اژه‌ای

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر علی اشرفی

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر تقی اصفهانی

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا باتوانی

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر امید بیرقدار کشکولی

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترسمیه جابری

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر مریم حسنوند

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر ایمان خسروی

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر سید هدایت اله داورپناه

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر مرضیه درخشان

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر غلامعلی دوروشی

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سید میثم دیباجی

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر محمد دیناری

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محسن ستایش مهر

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر پریسا سلطانی

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مصباح سلطانی نژاد

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر ابوذر سورنی

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا شعرباف

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر فائزه شه دوست فرد

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر حجت الله صادقی

دکتر روح الله عباسی

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر وجیهه عسگری

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مهديه غلامی

عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر افسانه فاطمی خوراسگانی

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان

دکتر ابوالفضل فتاحی

عضو هیئت علمی
دانشگاه کاشان

رسول کرمانی

دکتر رسول کرمانی

عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

احمدرضا منتظرالقائم

دکتر احمدرضا منتظرالقائم

عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان