دکتر طاهره مازوچی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رشته تحصیلی:

علوم تشریح (بافت شناسی جنین شناسی)

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

ارزیابی و‌مقایسه سلامت معنوی در بین دانشجویان، رابطه سلامت معنوی با ابعاد دیگر سلامت در بین دانشجویان و‌اساتید. این عنوان با توجه به اینکه اینجانب عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور هستم ارائه شده است طرح پژوهشی دیگر در زمینه سلول های بنیادی استخراج شده از جفت و استفاده آن در مدلهای تجربی بیماریهای مرتبط با ناباروری جهت درمان

چکیده طرح‌:

سلامت معنوی: از آنجا که یکی از ابعاد سلامت سلامت معنوی است و می تواند بر روی دیگر ابعاد سلامت اثر گذار باشد از جمله سلامت جسمی و روحی روانی، در این پژوهش در نظر داریم با ارزیابی و مقایسه سلامت معنوی دانشجویان مقاطع مختلف و رشته های مختلف تحصیلی به این امر مهم بپردازیم.

در زمینه سلولهای بنیادی و ناباروری: با توجه با اهمیت مسئله جوانی جمعیت و بیماریهای مختلفی که میتواند سبب ناباروری شود و با عنایت به پتانسیل سلولهای بنیادی در نظر داریم به نقش این سلولها در درمان بیماریهای مرتبط به ناباروری بپردازیم.

عنوان دیگر کاربرد سلولهای بنیادی در بیماریهای دهان و دندان است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • در زمینه سلامت معنوی: دانشجویان در مقاطع مختلف و رشته های تحصیلی مختلف (وزارت بهداشت علوم آزاد).
  • در زمینه سلولهای بنیادی و درمان ناباروری: دانشجویان علوم پزشکی شامل پزشکی، علوم آزمایشگاهی، مامایی، پرستاری و…
  • در زمینه سلولهای بنیادی و بیماریهای دهان و دندان: ترجیحا دانشجویان دندان پزشکی