دکتر مهرداد فرهادیان

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه کلرمونت

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی شیمی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

تصفیه آب های آلوده به ریزآلاینده های دارویی توسط فرآینده های اکسیداسیون پیشرفته

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز: