دکتر عرفانه قسامی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

فارماسیوتیکس

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

طراحی و تهیه فرمولاسیون های حاوی مواد موثره گیاهی

چکیده طرح‌:

با توجه به تحقیقات روزافزون در حوزه بررسی اثربخشی استفاده از مواد موثره گیاهی برای درمان بیماریها، طراحی فرمولاسیون حاوی مقادیر استاندارد و معین از مواد موثره گیاهی ضروری به نظر میرسد. با بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هر یک از این مواد و بررسی اندیکاسیون و روش مصرف میتوان فرمولاسیون مناسب را طراحی و با انجام تستهای کنترل کیفی و ارزیابی های برون تن و درون تن مسیر تبدیل این فرمولسیون ها به فراورده های موجود در بازار دارویی را هموار نمود.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

دکترای عمومی داروسازی