خروجی‌ها و انتشارات

  • اسناد نهایی

مجموعه ای از خروجی‌های کارگروه‌های تخصصی که پس از یک فرایند علمی و تخصصی در قالب یادداشت‌های سیاستی، توصیه‌های سیاستی و یا گزارش‌های تحلیلی با داوری و ارزیابی دقیق و تایید شده منتشر می گردد. این یادداشت‌ها، مختصر، جامع و اجرایی هستند.

  • اسناد اولیه

نتایج حاصل از نشست‌های هر یک از کارگروه‌ها، در قالب گزارش‌های عملکرد در نسخ غیر تایید شده و به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با حوزه‌های فعالیت کارگروه‌ها تحت عنوان اسناد اولیه در وب سایت مرکز حکمرانی عالمانه منتشر می گردد.