اعضا و کارگروه‌ها

کارگروه‌های تخصصی یا هیئت‌های اندیشه ورز

چهارچوب اصلی مرکز حکمرانی عالمانه متشکل از تعدادی کارگروه است. هر کارگروه مجموعه‌ای از افراد است که برگزیده حداقل یکی از طرح‌های بنیاد ملی نخبگان بوده و در یک زمینه تخصصی دارای تحصیلات و تجارب ویژه هستند. کارگروه‌ها در نشست‌های منظم حول یک موضوع تخصصی به بررسی مسائل و ارائه راه حل‌های اجرایی و کاربردی می‌پردازند.

کارگروه ها

آب

انرژی

زیرساخت و توسعه پایدار

سلامت

صنعت

علم و فناوری

فرهنگ و اجتماع

محیط زیست

مدیریت شهری

موضوعات محوری و اعضای اصلی کارگروه‌ها در نخستین دوره (شهریور 1401 تا شهریور 1402)

کلان روندهای کارگروه ها عبارتست از: 

علم و فناوری، انرژی، مدیریت شهری، زیرساخت و توسعه پایدار، صنعت، محیط زیست، سلامت، فرهنگ و اجتماع، آب. 

اعضای اصلی کارگروه ها در نخستین دوره مطابق جدول زیر است:

ردیف عنوان کارگروه دبیر کارگروه معاون کارگروه
1 علم و فن آوری سرکار خانم دکتر خوش نویسان
(دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه)
جناب آقای مهندس امین مسعود بخشی موحد (دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فن آوری، دانشگاه علم و صنعت)
2 انرژی سرکار خانم دکتر طغیانی
(دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان)
جناب آقای دکتر کبیری
(دکترای مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف)
3 مدیریت شهری جناب آقای دکتر توبچی
(دکترای شهرسازی، دانشگاه هنر)
سرکار خانم دکتر وحیدزادگان
(دکترای شهرسازی، دانشگاه اصفهان)
4 زیرساخت و توسعه پایدار جناب آقای دکتر معمارمنتظرین
(دکترای مهندسی حمل و نقل، دانشگاه تربیت مدرس)
سرکار خانم دکتر پیرنجم الدین
(دکترای مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان)
5 صنعت جناب آقای دکتر رضایی
(دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه شریف)
جناب آقای دکتر عبایی شوشتری
(دکترای مدیریت، دانشگاه یزد)
6 محیط زیست جناب آقای دکتر نعمتی
(دکترای محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس)
سرکار خانم دکتر کفاش
(دکترای محیط زیست، دانشگاه تهران)
7 سلامت سرکار خانم دکتر کرباسی
(دکترای تخصصی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
جناب آقای دکتر عارفان
(دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
8 فرهنگ و اجتماع جناب آقای دکتر مهران طباطبایی
(دکترای فلسفه، دانشگاه اصفهان)
سرکار خانم اختریان
(کارشناسی ارشد الهیات، دانشگاه باقرالعلوم)
9 آب جناب آقای دکتر سجاد انتشاری
(دکترای مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان)
جناب آقای دکتر محمد قربانیان
(دکترای مهندسی آب، دانشگاه تهران)

دبیران

هر کارگروه با محوریت یک دبیر و یک جانشین مدیریت می‌گردد. دبیران و جانشینان از افراد برخوردار از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بوده که با پیشنهاد شورای راهبری مرکز و تایید رئیس بنیاد نخبگان استان با احکام یک ساله و قابل تمدید، انتخاب می‌گردند.

اهم وظایف دبیران عبارتست از:

الف- تعیین مسائل دارای اولویت بررسی در کارگروه

ب- دعوت مدعوین ویژه کارگروه‌ها با رویکرد واکاروی دقیق‌تر مسائل

ج- پیشنهاد شرایط اختصاصی اعضای کارگروه

د- تنظیم نهایی یادداشت‌های سیاستی کارگروه و ارائه به شواری راهبری

ه- پیشنهاد طرح‌ریزی برنامه‌های انگیزشی ویژه اعضای کارگروه

و-نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای کارگروه

ز- تدوین و پیشنهاد آیین نامه‌های اجرایی کارگروه

ح- وقت گذاری هفتگی بین 5 تا 10 ساعت به منظور پیشبرد فعالیت‌های کارگروه

تبصره: صدور احکام دبیران کارگروه‌ها توسط بالاترین مقام اجرایی استان، توصیه می‌گردد.