فعالیت‌ها

ساز و کار اجرایی فرایندهای مرکز در قالب گام‌های 8 گانه زیر محقق می‌گردد.

الف- شناسایی اولیه نظام مسائل حکمرانی در حوزه تخصصی توسط کارگروه‌ها

ب- معرفی دبیران کارگروه‌ها توسط بالاترین نهاد حکمرانی ملی یا منطقه ای به کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی

ج- برگزاری نشست‌های مشترک کارگروه‌ها و نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها

د- ارجاع نظام مسائل دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها به دبیرخانه مرکز حکمرانی عالمانه

ه- تنظیم پیشنهادیه‌های سیاستی متناسب با مسائل دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها مبتنی بر نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها توسط کارگروه‌های تخصصی

و- تایید و انتشار یادداشت‌های سیاستی توسط شورای راهبری مرکز

ز- ارجاع یادداشت‌ها در قالب جهت استحضار با تایید رئیس بنیاد نخبگان استان به استاندار و رونوشت به بالاترین مسئول دستگاه یا دستگاه‌های مربوطه

ح- ارجاع بازخورد دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط پیرامون پیشنهادیه‌های ارجاعی به بنیاد نخبگان استان

  1. احصای مشکلات (مبهم، غیر شفاف، سطحی، غیر واقعی)
  2. شناسائی مسائل روشن (پروژه‌ها، زنجیر‌ها)
  3. انطباق مسائل با بازیگران مؤثر شبکه اداری، اجرائی و یا نهادهای علمی، فن‌آوری و نوآوری (شناخت حل کننده‌های محتمل و بالقوه)
  4. برگزاری رویدادهای تخصصی (ایجاد ارتباط با حل‌کننده‌ها و شبکه مؤثران، پخته‌تر شدن مسائل و راه‌حل‌ها)
  5. پیشنهاد راهکار حل مسئله در قالب انتشار متون سیاستی (توصیه سیاستی، یادداشت‌های تحلیلی)، پوستر، فایل صوتی و یا تصویری
  6. ارزیابی و اعتبارسنجی پیشنهاد در شورای راهبری و ارجاع به نهادها و دستگاه‌های اجرایی و اخذ بازخورد