درخواست همکاری

شرایط همکاری

الف. شرایط دبیران

الف-1. الزاماً از فهرست دانش‌آموختگان برگزیده معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان

الف-2. دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی در حوزه علمی مرتبط با موضوع کارگروه

الف-3. مورد تأیید شورای راهبری استانی پس از مصاحبه علمی و مهارتی

ب. شرایط اعضا

اعضای کارگروه لازم است دارای یکی از شرایط زیر باشند:

ب-1. دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به بالا که برگزیده حداقل یکی از شیوه‌نامه‌ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان باشند؛

ب-2. دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی؛

تبصره 1: هر یک از افراد واجد یکی از شرایط فوق پس از مصاحبه حضوری علمی و مهارتی با دبیر کارگروه تخصصی مربوطه و تایید دبیر، به مدت 3 ماه به عنوان عضو ناظر کارگروه و در صورت تأیید نهایی به عنوان عضو دائمی کارگروه انتخاب می‌گردد.

تبصره 2: هر فرد برگزیده صرفاً در یک کارگروه به عنوان عضو دائم می‌تواند همکاری داشته باشد. حضور در سایر کارگروه‌ها به عنوان عضو ناظر و با تأیید کارگروه مربوطه بلااشکال است.

تبصره 3: در صورت نیاز به جذب نیروی انسانی؛ دانشجویان یا دانش‌آموختگان دارای برجستگی‌های علمی – تخصصی ویژه مستقل از شرایط بیان شده، با معرفی دبیر و تأیید شورای راهبری می‌توانند به اعضای کارگروه اضافه گردند.

تبصره 4: حداکثر 10 درصد اعضای کارگروه از افراد مندرج در تبصره 3 می‌باشند.

تبصره 5: حداکثر اعضای همزمان هر کارگروه 10 نفر می‌باشد.

تبصره 6: جذب افراد جدید در قالب فراخوان سالیانه از طریق وب سایت بنیاد نخبگان استان (شهریورماه هر سال) انجام می‌پذیرد. (جذب موردی افراد با تأیید دبیر هر کارگروه در طول سال امکان پذیر است)

ارسال پیشنهادیه

شما می‌توانید پیشنهادیه‌های خود را به منظور توسعه فعالیت‌های کارگروه‌ها، یادداشت‌های سیاستی، توصیه‌های سیاستی، گزارش‌های تحلیلی، درخواست عضویت و همکاری در کارگروه‌ها و یا سایر موضوعات را از این طریق برای دبیرخانه مرکز حکمرانی عالمانه بنیاد نخبگان استان اصفهان ارسال نمایید.