درباره ما

پیشرفت جوامع، گسترش ابعاد و پیچیدگی مشکلات و مسائل اجتماعی را به دنبال داشته است. مشکلات و مسائلی که شرایط حاکم بر زندگی عامه مردم را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شاخص‌های توسعه و پیشرفت جوامع را با چالش‌های اساسی مواجه نموده است. از همین رو، شناخت مشکلات و به تبع آن‌ها استخراج مسائل اصلی در شرایط امروز جوامع به طور عام و جامعه ایران امروز ما به طور خاص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، حسب تجربه تاریخی و مبانی عقلایی، برون رفت از مشکلات چندبعدی و پیچیده مورد اشاره جز با بهره گیری ویژه از ظرفیت نخبگان یا خواص جامعه محقق نخواهد شد. بر این مبنا، مرکز حکمرانی عالمانه بنیاد نخبگان استان اصفهان با ماموریت اصلی بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی کشور و استان، به منظور شناسایی مسائل اصلی استان که حوزه اثرگذاری اجتماعی وسیع‌تری دارا هستند و با رویکرد بررسی عالمانه و به دور از شتابزدگی مسائل و نهایتا ارائه راه حل های متقن و جامع به بازیگران اصلی حوزه حکمرانی در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی تاسیس شده است.

فهرست مطالب

ماهیت

مرکز حکمرانی عالمانه بنیاد نخبگان استان اصفهان، یک مجموعه مردم نهاد شبه دولتی (Semi Governmental)، با ماهیتی غیرسیاسی و غیرانتفاعی و تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان است.

چشم انداز

این مرکز در افق سال 1405، مجموعه‌ای مرجع در حوزه تحلیل عالمانه مسائل و تولید فکر، سیاست و اندیشه‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف موثر در حکمرانی در سطح استان اصفهان، کشور و منطقه خواهد بود.

ماموریت

سیاستگذاری و آینده پژوهی با تمرکز بر تحلیل روندها و مطالعات تطبیقی در ساختار حکمرانی ماموریت اصلی مرکز می باشد.

تبصره: مسائل جاری و روزمره حکمرانی صرفا با نگاه سیاستگذاری و آینده پژوهی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به عبارت دیگر ارائه راهکار در سطح مسائل روزمره نظام‌های اداری اولویت مرکز نخواهد بود.

منابع مالی

کلیه منابع مالی مرکز از طریق طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان (هیئت‌های اندیشه‌ورز)، هدایا، موقوفات و نیز عقد قرارداد مستقیم، تامین خواهد شد.

تبصره 1: عقد قراردادهای تحقبقاتی و پژوهشی و نیز عاملیت چهارم در پروژه ها در صورت عدم مغایرت با اهداف اصلی و ماموریت اصلی مرکز بلامانع است.

تبصره 2: عقد هر گونه قرارداد با پیشنهاد دبیران کارگروه‌ها و تایید شورای راهبری مرکز امکان پذیر است.

امتیازات

هر گونه همکاری با مرکز برای دبیران، جانشینان و اعضای کارگروه‌ها، امتیازات زیر را به دنبال خواهد داشت:

الف- ایفای مسئولیت اجتماعی و نقش آفرینی موثر در اصلاح ساختارها، فرایندها و اولویت‌های حکمرانی کشور

ب- اخذ گواهی معتبر و امتیاز همکاری با بنیاد ملی نخبگان مطابق با آیین نامه ویژه

ج- انتشار یافته‌های تحقیق و مشارکت علمی در قالب‌های متنوع متشکل از پایگاه اطلاع رسانی، نشریات علمی و رسانه‌های تصویری

د- کسب اولویت به منظور اخذ پروژه‌های ارجاع شده از سوی مراکز و نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی

ارزیابی

ارزیابی عملکرد مرکز حکمرانی عالمانه توسط شورای راهبری و مطابق با شیوه نامه مربوطه و به صورت دوره ای انجام می پذیرد، شاخص‌های ارزیابی عبارتند از:

الف- کمیت و کیفیت یادداشت‌های سیاستی منتشر شده توسط هر کارگروه

ب- بازخوردهای دریافتی از نهادها، دستگاه ها و سازمان های تخصصی مرتبط با کارگرو‌ها

ج- نظم و بهره وری نشست‌های کارگروه‌ها

الف- ارزیابی کارگروه‌ها

برای ارزیابی تأثیر فعالیت کارگروه، شاخص‌های زیر به عنوان مبنا قرار می گیرند. جزئیات امتیازدهی به این شاخص‌ها و تأثیر آن در تسهیلات بنیاد در جدول 1 ارائه می‌گردد.

الف-1. تولید گزارش‌های راهبردی، مدیریتی و خلاصه‌های سیاستی

الف-2. تولید و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی و میزان بازدید از آن‌ها

الف-3. حضور مؤثر در رسانه‌های ملی و محلی یا بین‌المللی برای ارائه نتایج

الف-4. برگزاری رویدادهای مرتبط با موضوع ات تخصصی کارگروه در سطح استان یا کشور

الف-5. کسب جوایز استانی، ملی، دانشگاهی

الف-6. شرکت/عضویت در کمیته‌ها، بردهای تخصصی و کمیسیون‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به‌واسطه یافته‌ها

الف-7. استناد به خروجی‌های کارگروه توسط سیاست‌گذاران و ارجاع در اسناد دولتی

الف-8. اصلاح و بهبود سیاست‌ها و روش اجرا به استناد یافته‌های کارگروه

جدول 1: فرم ارزیابی عملکرد کارگروه‌های هیئت‌های اندیشه ورز بنیاد استانی
فرم ارزیابی اعضای کارگروه‌های هیئت‌های اندیشه ورز بنیاد استانی
نام کارگروه: دبیر کارگروه:
طول مدت ارزیابی: تاریخ ارزیابی:
اساس کارگروه 0 غیر قابل ‌قبول 1 ضعیف 2 رضایت بخش 3 خوب 4 فراتر از حد انتظار
1. کارگروه دید روشنی از کاری که قرار است انجام دهد دارد.
2. فعالیت های کارگروه توسط یک چشم انداز و بیانیه ماموریت روشن هدایت می شود.
3. اهداف کارگروه با اهداف هیئت های اندیشه ورز همسو است.
4. کارگروه از مهارت ها و منابع کافی برای دستیابی به اهداف خود برخوردار است.
5. همه افراد در کارگروه نقش روشن و حیاتی دارند.
عملکرد کارگروه 0 غیر قابل ‌قبول 1 ضعیف 2 رضایت بخش 3 خوب 4 فراتر از حد انتظار
1. جلسات کارگروه به طور موثر اجرا می شود.
2. همه افراد کارگروه در سطح قابل قبولی شرکت می کنند.
3. اعضای کارگروه به خوبی با یکدیگر تعامل و همکاری دارند.
4. این کارگروه با سایر کارگروه ها به خوبی کار می کند.
5. این کارگروه با سازمان های مرتبط تعامل دارد.
6. این کارگروه با افراد و متخصصان تعامل دارد.
7. کارگروه در منحنی بهبود مستمر است.
8. اهداف این کارگروه به خوبی محقق شده است.
9. کیفیت گزارش های ارائه شده توسط کارگروه قابل قبول است.
10. کارگروه دستاوردهای خود را در قالب گزارش‌های راهبردی، مدیریتی و خلاصه‌های سیاستی ارائه نموده است.
11. کارگروه از یک فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت موثر استفاده می‌کند.
دبیر کارگروه 0 غیر قابل ‌قبول 1 ضعیف 2 رضایت بخش 3 خوب 4 فراتر از حد انتظار
1. دبیر مشارکت کارگروه را در تصمیم گیری های کلیدی ترویج می کند.
2. دبیر مسئولیت ها را با اعضای کارگروه تقسیم می کند.
3. دبیر بر ایجاد مهارت های فنی و بین فردی کارگروه تمرکز دارد.
4. دبیر تک تک اعضای کارگروه را هدایت و حمایت می کند.
ب- ارزیابی اعضا
برای ارزیابی تأثیر فعالیت اعضاء در کارگروه، شاخص‌های زیر به عنوان مبنا قرار می‌گیرند. جزئیات امتیازدهی به این شاخص‌ها و تأثیر آن در تسهیلات بنیاد در جدول 2 ارائه می‌گردد. ب-1. حضور مؤثر (در جلسات داخلی/ جلسات بنیاد) ب-2. پیروی از خط‌مشی کارگروه (اهداف، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی انجام فعالیت‌ها) ب-3. انجام اقدامات مؤثر و مفید در عملکرد (انجام کارهای محول شده، کمک به پیشبرد اهداف، به‌اشتراک‌گذاری ایده‌ها و اطلاعات ب-4. داشتن روحیه کار تیمی ب-5. مشارکت‌های فردی ب-6. انگیزه ب-7. تمرکز و تعهدات ب-8. کمیت و کیفیت گزارش‌های ارائه شده (پرده نگار، پیشنهادیه ایده، گزارش تحلیلی، یادداشت سیاستی)
فرم ارزیابی اعضای کارگروه‌های هیئت‌های اندیشه ورز بنیاد استانی
نام کارگروه: دبیر کارگروه:
نام اعضا: جایگاه فرد در کارگروه (عضو دائم، عضو ناظر، معاون، منشی ….):
طول مدت ارزیابی: تاریخ ارزیابی:
شاخص‌های ارزیابی 0 غیر قابل ‌قبول 1 ضعیف 2 رضایت بخش 3 خوب 4 فراتر از حد انتظار
1. شرکت در جلسات کارگروه
2. همکاری با سایر اعضاء
3. انجام کارهای /وظایف محول شده در زمان‌بندی تعیین شده
4. انجام اقدامات مؤثر و مفید در عملکرد
5. پیروی از خط‌مشی کارگروه
6. انگیزه فعالیت و حضور در کارگروه
7. دقت و پایبندی به تعهدات
8. مشارکت در بحث‌های کارگروه
9. آمادگی برای جلسات کارگروه
10. مشارکت واقعی و فعال در کارگروه
11. کمیت و کیفیت پرده نگارهای ارائه شده
12. کمیت و کیفیت پیشنهادیه های ایده ارائه شده
13. کمیت و کیفیت گزارش های تحلیلی ارائه شده
14. کمیت و کیفیت یاداشت های سیاستی ارائه شده
15. آیا این فرد برای ادامه حضور در کارگروه مفید خواهد بود؟

تبصره 1: ارزیابی هر فرد بر اساس (حاصل ضرب امتیاز کارگروه (از 80) در امتیاز عضو (از 60)) تقسیم بر 9600، به ازای هر سال همکاری و حداکثر 100 امتیاز برای هر فرد محاسبه می‌گردد.

تبصره 2: امتیاز هر کارگروه بر مبنای میانگین نظر اعضای شورای راهبری استانی (که هر یک مستقلا امتیاز کارگروه را اعمال می نمایند) محاسبه می گردد.

تبصره 3: امتیاز نهایی هر فرد بنابر نظر شورای راهبری ملی در شیوه نامه‌های بنیاد ملی نخبگان قابل اعمال است. (در حال پیگیری)