یادداشت سیاستی کارگروه سلامت

چگونه پتانسیل بزرگ منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان در علوم سلامت و پزشکی را توانمند سازیم؟