هسته‌های دانشجویی مصوب سال 1402

این هسته‌های دانشجویی به صورت مشروط به مدت یکسال مصوب شدند و پس از ارزیابی فعالیت آن‌ها در پایان سال اول در خصوص ادامه‌ی فعالیت یا توقف آن تصمیم‌گیری می‌شود.