رضا کریمی شرودانی

تحصیلات:
سیستم های تصویربرداری و درمانی پزشکی
دانشگاه:
دانشگاه اصفهان
سایت: Link

الهام بیدرام

تحصیلات:
دکتری نانوبیوتکنولوژی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت: Link

پیمان مصدق

تحصیلات:
دکتری مهندسی مکانیک
دانشگاه:
دانشگاه صنعتی اصفهان
سایت: Link

مجید مقدم

تحصیلات:
دکتری شیمی معدنی
دانشگاه:
دانشگاه اصفهان
سایت: Link

مسعود عطاپور

تحصیلات:
دانشیار، عضو هیئت علمی، علوم مواد
دانشگاه:
دانشگاه صنعتی اصفهان
سایت: Link

جواد راستی

تحصیلات:
دکتری مهندسی کامپیوتر
دانشگاه:
دانشگاه اصفهان
سایت: Link

حسین ربانی

تحصیلات:
هیئت علمی مهندسی زیست پزشکی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت: Link

یوسف قیصری

تحصیلات:
MD, PhD
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت: Link