آیین‌نامه فعالیت هسته‌های پژوهشی موضوع محور شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای در حوزه سلامت اصفهان و اعطای پژوهانه