AI و پردازش تصویر

اعضای بورد

عبدالله هادی وینچه

زمینه تحقیقاتی:
عملیات و تجزیه و تحلیل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

Google Scholar

زهرا بهشتی

زمینه تحقیقاتی:
عملیات و تجزیه و تحلیل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

Google Scholar

محمدحسین ندیمی

زمینه تحقیقاتی:
تجزیه و تحلیل کلان داده ها
داده کاوی
هوش مصنوعی
یادگیری ماشین
الگوریتم های الهام گرفته شده از طبیعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشیار وابسته، دانشگاه تورنس استرالیا

Google Scholar

شروان فکری ارشاد

زمینه تحقیقاتی:
طبقه بندی بافت
پردازش تصویر
بازیابی تصویر
تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Google Scholar

عاطفه امین دوست

زمینه تحقیقاتی:
محاسبات نرم
مدیریت زنجیره تامین
پایداری
تحقیق در عملیات

دانشیار گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Google Scholar

هسته‌های کاندید

هسته‌های مصوب