چشم انداز

ایجاد یک زیست بوم پویا برای حمایت، پرورش و تربیت نسلی از دانشمندان که از راه توسعه و تعمیق علم و پژوهش به بهبود زندگی افراد جامعه، کمک می‌کنند.