پزشکی شخصی سازی شده

صدیقه عسگری دستجردی

زمینه تحقیقاتی:
قلب و عروق
داروی گیاهی
آترواسکلروز
داروسازی

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، کاربردی

Google Scholar

رویا کلیشادی

زمینه تحقیقاتی:
پیشگیری اولیه از بیماری های مزمن غیر واگیر

استاد اطفال
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar

نوشین محمدی فرد

زمینه تحقیقاتی:
اپیدمیولوژی تغذیه
پیشگیری از بیماری های قلب و عروق 

استادیار پژوهشکده قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar

ابراهیم عبدالله پور

زمینه تحقیقاتی:
اپیدمیولوژی
استنتاج علّی
مطالعات مورد-شاهدی
اسکلروز چندگانه

مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودک، موسسه تحقیقات PPNCD
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar