هیئت مشاوران

دکتر احمد فوزی اسماعیل

عضو هیئت مشاوران

استاد تمام و رئیس دانشگاه فناوری مالزی

سایت اینترنتی: Universiti Teknologi Malaysia

دکتر امید فرخ زاد

عضو هیئت مشاوران

مدرس ارشد دانشکده پزشکی هاروارد، ایالات متحده امریکا

سایت اینترنتی: Harvard Medical School

دکتر مورات اویسال

عضو هیئت مشاوران

استادتمام دانشگاه نیویورک ابوظبی، امارات

سایت اینترنتی: Ozyegin University

دکتر سامیا جوزف خوری

عضو هیئت مشاوران

استاد نورولوژی و ایمونولوژی دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان

مدیر مؤسسه علوم اعصاب ابوحیدر و رئیس مرکز پزشکی دانشگاه آمریکایی بیروت

سایت اینترنتی: Google Scholar

دکتر علی خادم الحسینی

عضو هیئت مشاوران

عضو هیئت علمی مهندسی زیستی،
شیمی
مهندسی و رادیولوژی در UCLA
سایت اینترنتی:

tissueeng.net

دکتر رضا ملک زاده

عضو هیئت مشاوران

استاد تمام گوارش و کبد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سایت اینترنتی:

Google Scholar

دکتر شاهین آخوند زاده

عضو هیئت مشاوران

عضو هیئت علمی علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سایت اینترنتی:

Google Scholar

دکتر بهراد نوعدوست

عضو هیئت مشاوران

دانشیار چشم پزشکی و علوم بصری

دانشگاه یوتا

سایت اینترنتی: University of Utah

دکتر ندا ناطق

عضو هیئت مشاوران

استادیار مهندسی الکترونیک و کامپیوتر

دانشگاه یوتا

سایت اینترنتی: University of Utah

دکتر مصطفی قانعی

عضو هیئت مشاوران

عضو هیئت علمی بیماری های ریوی

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

دکتر حمید سلطانیان زاده

عضو هیئت مشاوران

دانشمند ارشد، بیمارستان هنری فورد، استاد دانشگاه تهران

سایت اینترنتی:

Scholar