دکتر علی خادم الحسینی

عضو هیئت مشاوران

عضو هیئت علمی مهندسی زیستی،
شیمی
مهندسی و رادیولوژی در UCLA
سایت اینترنتی:

tissueeng.net

دکتر رضا ملک زاده

عضو هیئت مشاوران

استاد تمام گوارش و کبد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سایت اینترنتی:

Google Scholar

دکتر شاهین آخوند زاده

عضو هیئت مشاوران

عضو هیئت علمی علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سایت اینترنتی:

Google Scholar

دکتر بهراد نوعدوست

عضو هیئت مشاوران

دانشیار چشم پزشکی و علوم بصری

دانشگاه یوتا

سایت اینترنتی: University of Utah

دکتر ندا ناطق

عضو هیئت مشاوران

استادیار مهندسی الکترونیک و کامپیوتر

دانشگاه یوتا

سایت اینترنتی: University of Utah

دکتر مصطفی قانعی

عضو هیئت مشاوران

عضو هیئت علمی بیماری های ریوی

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

دکتر حمید سلطانیان زاده

عضو هیئت مشاوران

دانشمند ارشد، بیمارستان هنری فورد، استاد دانشگاه تهران سایت اینترنتی: Scholar