نانوبیوتکنولوژی

محمد رفیعی نیا

استاد مهندسی پزشکی
گروه بیومواد، نانوتکنولوژی و مهندسی‌بافت، دانشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی

مرکز تحقیقات بیوسنسور
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Google Scholar

فتح الله کریم زاده

زمینه های تحقیقاتی:
نانوژنراتورها، فوتوکاتالیست ها، نانوبیوسنسورها و نانوموتورها
ساخت، مشخصه یابی و کاربرد نانومواد شامل مواد نانوساختار، نانوکامپوزیت ها و نانو ذرات
اتصال مواد نانوساختار

دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Google Scholar

مسعود عطاپور

زمینه های تحقیقاتی:
خوردگي و اكسيداسيون
پیل سوختی، پیل خورشیدی و ذخیره هیدروژن
مهندسي سطح
متالورژي جوشكاري

دانشكده مهندسي مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Google Scholar

مهشید خرازی ها

زمینه های تحقیقاتی :
نانوکامپوزیت.های.پیشرفته
ساخت.و.توسعه.داربست.برای.مهندسی.بافت
مهندسی.بافت.نرم.و.سخت
چاپ.سه.بعدی.زیستی

دانشكده مهندسي مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Google Scholar

عباس بهرامی

زمینه های تحقیقاتی :
مواد پیشرفته
آلیاژهای غیرآهنی
خواص اپتوالکترونیکی و مغناطیسی مواد
ارتباط بین خواص و ریزساختار
آنالیز تخریب

دانشكده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Google Scholar

احمد کرمانپور

زمینه های تحقیقاتی:
سنتز و مشخصه یابی نانوکریستالها و نانوذرات
شبیه سازی عددی فرایندهای تولید
سوپرآلیاژهای جهت دار و تک کریستال
آلیاژهای حافظه دار نانوکریستال

دانشكده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Google Scholar

هادی امیری رودباری

زمینه های تحقیقاتی:
شیمی دارویی
شیمی هماهنگی
شیمی آلی فلزی
کریستالوگرافی اشعه ایکس

استادیار گروه شیمی معدنی
گروه شیمی
دانشگاه اصفهان
Google Scholar

مسعود آیت الهی

زمینه های تحقیقاتی:
مکانیسم انتقال بار در DNA
حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNA
بیوسنسور الکتروشیمیایی مبتنی بر آپتامر
مطالعات در مورد اکسیداسیون گوانوزین در DNA

گروه شیمی
دانشگاه اصفهان

site

مجيد مقدم

زمینه تحقیقاتی:
کاتالیست
نانومواد
دارورسانی
انرژی

گروه شیمی
دانشگاه اصفهان

Google Scholar

شهرام تنگستانی نژاد

زمینه تحقیقاتی:
سنتز و کاربرد چارچوب‏های فلزی- آلی کاربرد کاتالیستی (MOFs)
پشتیبان کاتالیزور
بیومیمتیک

گروه شیمی
دانشگاه اصفهان

Google Scholar

حمید امیری

زمینه تحقیقاتی:
بیوتکنولوژی صنعتی

دانشیار
گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه اصفهان

Google Scholar

ولی اله میرخانی

زمینه تحقیقاتی:
کاتالیز
سلول خورشیدی
شکافت آب
سنتز ترکیبات معدنی

گروه شیمی
دانشگاه اصفهان

Google Scholar

ایرج محمدپور بلترک

زمینه تحقیقاتی:
کاتالیز
سنتز
نانومواد و نانوکاتالیز

گروه شیمی
دانشگاه اصفهان

Google Scholar