میکروفلوئید

داوود طغرایی

زمینه تحقیقاتی:
انتقال حرارت
شبیه سازی دینامیک مولکولی
مکانیک سیالات

استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

Google Scholar