محیط زیست، بهداشت و تغذیه

رضا مدرس

زمینه تحقیقاتی:
مدلسازی هیدرولوژیکی و اقلیمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Google Scholar

غلامرضا عسگری

زمینه تحقیقاتی:
تغذیه

گروه تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar

مطهر حیدری بنی

زمینه تحقیقاتی:
رشد و تکامل کودک
تغذیه و رژیم غذایی
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
آموزش تغذیه
اپیدمیولوژی

استادیار گروه تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان