فناوری دارویی

جابر امامی بافرانی

زمینه تحقیقاتی:
سیستم های دارورسانی جدید

دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar

محسن مینائیان

زمینه تحقیقاتی:
فارماکولوژی
اتنوفارماکولوژی
فارماکوکینتیک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar

مصطفی قنادیان

زمینه تحقیقاتی:
فیتوشیمی
تحقیقات سرطان

دانشکده داروسازی، بخش فارماکوگنوزی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar

ولی الله حاج هاشمی

زمینه تحقیقاتی:
Painin
Flammation
Addiction


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar