عمران

داوود مستوفی نژاد

زمینه تحقیقاتی:
سازه های بتنی تقویت شده
فناوری بتن
مقاوم سازی سازه های RC با کامپوزیت های FRP

استاد مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان (IUT)

Google Scholar