شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای حوزه سلامت

شورای راهبری

شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای ابن سینا

دکتر هادی امیری

دکتر غلامرضا عسکری

دکتر حسین ربانی

دکتر محمدجواد امیدی

دکتر حمیدرضاصفوی

دکتر محمد ربانی