بیوانفورماتیک و زیست پزشکی سامانه ای

یوسف قیصری

زمینه تحقیقاتی:
پزشکی بازساختی
بیوسیستم ها

مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Google Scholar