انرژی‌های نو

محسن رحیمی كلیشادی

زمینه تحقیقاتی:
توربین بادی و انرژی های تجدیدپذیر
DGها و ریزشبکه های مبتنی بر الکترونیک قدرت

دانشگاه کاشان

Google Scholar

حسین فرزانه فرد

زمینه تحقیقاتی:
الکترونیک قدرت
مبدل های DC-DC

دانشگاه صنعتی اصفهان

Google Scholar

احمد سوهانکار

زمینه تحقیقاتی:
مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

Google Scholar

احسان ادیب


زمینه تحقیقاتی:
الکترونیک قدرت
برنامه های کاربردی و مبدل های DC-DC

دانشگاه صنعتی اصفهان

Google Scholar

علی عبدالهی

زمینه تحقیقاتی:
نانو سیالات
انرژی تجدید پذیر
CFD

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Google Scholar