دستاوردها :

الف- ابعاد ملی

از دیدگاه کارشناسان
ایجاد فرآيندها و ساختارهاي مشاركتي.
ایجاد صندوق های مالی.
بهبود وضعيت نهادهاي تصميم گيري و برنامه ريزي مردمي و محلي
سازمان يافتن گروههاي فعال در روستاها.
باور عملي بر اين كه مشاركت در تصميم گيري، سهيم بودن در مسئوليت و دارا بودن اختيار، شاخص هاي مهم و ملموس مشاركت به مفهوم درست و واقعي مشاركت است.
فراهم آمدن زمينه ارتباط با نگرش برنامه ريزي جمعي بين نهادهاي غير رسمي محلي و نهادهاي رسمي.
تغيير نگرش در بخشي از جوامع محلي در ارتباط با اهميت مشاركت در برنامه ريزيها.
تمرين مشاركت درون بخشي و با ميزان بسيار كم بين بخشي در دستگاههاي دولتي براي انجام يك پروژه ي واحد.
افزايش توان شناسائي مشكلات، نيازها و تعيين اولويتها و ارائه راهكارهاي موجود براي حل آنها توسط جامعه محلي و ظرفيت سازي جوامع محلي.
آشنايي با مفاهيم طرح نويسي در مورد حل نيازهاي اولويت بندي شده توسط مردم محلی.
بستر سازي جهت ايفاي نقش و حضور فعال زنان و جوانان.
پذيرش زنان در نهادهاي تصميم گيري روستا.
برقراري ارتباط موقت (كه نتوانست پايدار باقي بماند) صندوق مالي غير رسمي با بانك كشاورزي (در روستاي نمونه لزور و حصاربن).
بهبود نقش مديريتي و برنامه ريزي شوراهاي اسلامي مطابق با آنچه در قانون اساسي پيش بيني شده است.
تغييرنگرش بخشي از كارشناسان درگير طرح با مفهوم فعاليتهاي مشاركت مدارانه و اهميت آن در جوامع محلي.
اجراي طرح هاي GEF/SGP در روستاهای نمونه شامل طرح گياهان داروئي، طرح زنبور داري و مدرسه در مزرعه (FFS).
اطمينان خاطر از عمر مفيد كارها بدليل مسئوليت پذيري مردم در حفظ و نگهداري طرحها.
خودباوري مردم در ارتباط با وجود توان تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به خود.
تهيه طرحي واحد از تلفيق طرح مردمي و نظرات كارشناسي در كارگاه تلفيق با هدف استفاده از دانش بومي، دانش نوين و مسئوليت پذيري و ايجاد تعهد در قبال اجراي طرح.
پروژه هایی که از دل مشکلات بیرون بیاید بهتر جواب میدهد.
آموزش کارشناسان و مدیران تسهیلگر و توسعه روشهای مشارکتی در مدیریت منابع اراضی در سطح استانهای تهران و سمنان.
کسب تجارب موفق در بعضی از روستاهای نمونه و توانمند سازی جامعه محلی که امکان تعمیم این فرایند در سایر مناطق استان (کالپوش شاهرود) و کشور را فراهم نموده است.
اجرای بخش اعظمی از پروژه های اصلاحی و احیایی، کشاورزی و آبخیزداری به صورت مشارکتی که در آن تجارب ارزشمندی از نحوه کار مشارکتی بدست آمده است.
ارتقاء فرهنگ مشارکت مردم در پروژه های آب و خاک در منطقه بخصوص در مراکز آموزشی از جمله دانشگاه آزاد گرمسار
در کارگاههای مشارکتی، توقعات جامعه محلی از دولت منطقی شده و از جهـــــات مختلف این تجربه ارزشمند قابل ارزیابی است.
توان مدیریت آفات محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، خربزه، پنبه ... مدیریت آبیاری از طریق اجرای طرحهای نمونه، مشارکت اقتصادی در ساخت یک واحد آزمایشگاه محلی، که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش در آمد برای کشاورزان بوده است، شاخص های پایداری پروژه و توسعه آن پس از اتمام آن بوده است.
توجه به سازماندهی جامعه روستایی به خصوص با استفاده از ابزار مالی، توانسته است در پیشبرد اهداف پروژه قدم مثبتی بردارد.
به سبد معیشتی مردم روستا توجه شد و در راستای رفع مشکلات آنها، برنامه ریزی، اولویت بندی و اجرا شد.
تقویت فرهنگ بهره برداري بهینه از پتـــانسیل های موجود منابع درمنابع طبیعی و تلاش برای دستیــابی به یک الگوی کار مشارکتی بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه.
افزايش درآمد مستقيم براي بخشي از جوامع مردان و زنان روستایي.
آشنائي روستایيان با مجموعه امكانات و پتانسيل ها و منابع موجود در روستا با ترسيم نقشه توسط خودشان.
دیـدگـاه روستـاییـان
طرح خوبي بود (فكر نمي كرديم كله ها در يك ديگ بگنجد) حالا بهتر مي توانيم كنار هم بنشينيم و براي كارها همفكري كنيم.
بهبود ارتباط بين بهره برداران مشاع از منابع آب (قنات و شبكه آبياري) در خصوص لزوم اصلاح وضع موجود و احياء شبكه سنتي آبرساني و کاهش اختلافات.
احياء قنوات، ساخت استخر هاي ذخيره آب و بهبود شبكه آبرساني مزارع.
بهبود شرايط توليد و درآمد گروهي از كشاورزان مالك آب و زمين (پروژه هاي اجرا شده).
تشكيل تعاوني توليد با عضويت عموم مردم به منظور ايجاد پتانسيل افزايش درآمد پايدار از طريق بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك.
آموختیم قرق بهتر از بذر پاشی و بذر پاشی بهتر از نهالکاری است.
کنترل و کاهش خسارات حاصل از سيلاب رودخانه ها و حفظ جاده ها و منازل مسکونی.
زيبا سازي روستاهای هویر، دهنار با احداث ديواره محافظ رودخانه.
بهبود ارتباط مردم با ادارات منابع طبيعي و آبخیزداری.
کاهش فشار چراي دام بر مراتع.
افزايش راندمان توليد گوشت به دليل برقراري سيستم مديريت چرا، به خصوص افزايش امکان دسترسي دام به محل شرب آب از طريق ساخت آبشخور در مکان هاي مناسب.
برقراري شرايط لازم براي استمرار توليد، امکان افزايش سطح باغ در دره هايي که کنترل سيل انجام شده است.
بهبود شرايط رفت و آمد به روستا از طريق احداث جاده.
افزايش درآمد باغ داران و صيفي کاران بدليل تسهيل در انتقال توليدات در زمان مناسب و کاهش هزينه هاي بالاي حمل و نقل در مسير خاکي.
کاهش ضايعات توليد به دليل افزايش ميزان تردد وسايل نقليه و افزايش سرعت دسترسي به بازار.
ايجاد مزرعه نمونه ترويجي و توليد عرقيات گياهان دارويي توسط يک تعاوني مستقل زنان.
در مطالعه تفصيلي- اجرايي لزور توسط مشاور، هماهنگي لازم بين تسهيلگر، هسته برنامه ريزي روستا و با روش مشارکتي برقرار شد.
تمرين عملي تدوين مشارکتي طرح هاي متناسب با پتانسيل ها و نياز هاي جامعه.
تشکيل صندوق محلي و تدوين اساس نامه محلي که در آن نظام مالي صندوق متکي بر توان محلي تنظيم گرديده است.
افزودن قوانين حفاظتي به مديريت سنتي مراتع و تلاش براي تغيير نظام کوچ و دامداري توسط کميته دامداران لزور.
انعکاس فعاليت هاي موفق لزور در نشريات بين المللي و داخلي
تشکيل کميته هماهنگي روستا از بين مردان و زنان معتمد
تشکيل هسته مرکزي براي برنامه ريزي، طراحي و مديريت اجرا
اجراي موفق پروژه هاي مختلف با مديريت مردم و مشارکت فعال آنان
شرکت زنان لزور در نمايشگاه هاي مختلف استاني، ملي و بين المللي(همدان، تهران، دماوند، کيش)
ارتقاء توانايي مردم در پيگيري طرح هاي مختلف در بخش هاي مختلف دولتي(آب معدني، توريسم، تعاون)
الگویی برای دیگران و روستاهای همجوار
کمک به اقتصاد روستاییان

ب – ابعاد بين المللي

ارائه گزارش عملكرد طرح در مجله World Resource
چاپ مقاله پيرامون طرح در روزنامه Washington Post
بازدید كارشناسان سازمان ملل، NGO ها و كارشناسان بين المللي متعدد از پروژه حبله رود
انتخاب روستای لزور توسط بانک جهانی به عنوان یکی از روستاهای نمونه این بانک
ارتباط مستقيم هسته مرکزي روستای لزور با سازمان ملل و انجام پروژه مشترک حفظ گياهان دارويي و در خطر و تدوين برنامه مراتع با همت زنان
درسهای آموخته شده:

پروژه های دیر بازده پایداری تشکلهای روستایی را متزلزل میکند بهتر است در کنار آن پروژه های زود بازده نیز طراحی شود.
آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم روستاییان، برقراری ارتباط عاطفی و فرهنگی با جامعه در پیشبرد اهداف طرح موثر است.
تفکیک گروههای روستایی از نظر سنی و سواد و دسته بندی آنان از نظر نحوه فعالیت، کمک موثری در پیشبرد اهداف پروژه بود.
اگر منــافع شخصي افراد در پروژه مطرح باشد در امور برنامه ريزي، اجرا و نگهداري پروژه ها بيشتر درگير خواهند شد حتي اگر سهمي از اجراي پروژه ها را بعهده آنان سپرده شود.
- ارائه شده در سومین جلسه کمیته راهبردی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) در تاریخ 12/5/88 در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور براساس نظرات مدیران اجرایی استانهای تهران و سمنان

منبع: http://hablehroud.ir


ورود مفهوم استارتاپ ها با رویداد هایی وارداتی و از طریق دوستان و فعالان صنعت آی تی باعث شد که این تب در بخشی از جامعه همه گیر شود و این برداشت به وجود بیاید که الزاما باید شرکت های نوپا در این صنعت فعال باشند اما حقیقت چیز دیگری است که در دنیای واقعی در حال رخ دادن است بسیاری از شرکت های نوپایی که ماهیت استارتاپی دارند و رشد های غول آسا را تجربه میکنند در دنیایی دور از آی تی در حال شکل گرفتن هستند. ویدیویی که در این نوشته معرفی شده است شاهدی است برای این مدعا

سید ابوالفضل میر قاسمی

International Institute for Rural Reconstruction (IIRR)

? برو به سمت مردم و مدتی در بین آنها زندگی کن
? به حرفهای مردم بدقّت گوش بده و از آنها یاد بگیر
? برنامه ریزی و طراحی را با آنها انجام بده (احساس هویت و مالکیت داشتن در پروژه)
? در موقع اجرای پروژه کنار نایست و نظاره گر نباش بلکه با آنها کار را انجام بده
? شروع کن با آنچه آنها می دانند (و نه آنچه خودت می دانی)
? بنا کن (بساز) براساس آنچه که آنها دارند.
? یاد بده با نشان دادن و یاد بگیر با انجام دادن کارها
? کارهای اساسی و زیربنایی انجام بده
? از پراکنده کاری پرهیز کن و به فکر راه حل جامع باش
? از رویکرد چند سطحی، چند بخشی، چند شاخه ای، مشارکتی و کل نگر استفاده کن
? بدنبال توانمند سازی مردم جهت پرداختن به تفکرات اساسی و تحلیلی در باره وضعیتشان و یافتن راه حل های بهبود آنها باش (احیای مناطق روستایی یک فرآیند مداوم و تکاملی است و مردم باید خودشان مجری آن باشند. به قول معروف، توسعه باید "درون زا" و "برون نگر" باشد).
? تشویق مردم به حداکثر نمودن استفاده از قدرت پتانسیل فیزیکی، هوشی، روحی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد جامعه، خانواده و جوامع محلی (آزاد سازی قدرت درونی و شکوفایی استعدادها)

فایل جدید رادیو مذاکره، برای من با همه فایلهای قبل از آن فرق دارد. بدون برنامه ریزی ضبط شد. در مسیر حرکت از تهران به سمت شمال، در جاده چالوس، مثل همیشه روبروی فروشگاه دهاتی متوقف شدیم تا بستنی و ماست و … بخریم. سالها بود که این نوع خریدها را همیشه از «دهاتی» انجام می‌دادم. چون آنجا را بیشتر یک مجموعه فرهنگی می‌دیدم. در سالهای گذشته، بارها در کنار خریدهایمان، در کیسه‌ی ماست و بستنی، کتاب انداخته بودند و رفتارهای پخته و هوشمندانه این مجموعه را در تلاطم‌های سالهای اخیر کشور دیده بودم.

razaghiابراهیم رزاقی اقتصاددان شهرنشینی ۷۳درصد جمعیت ایران را فاجعه خواند و گفت: تا دیر نشده باید جلوی تخلیه روستاها را بگیریم؛ ۲۵۰۰۰ روستا که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند در شُرُف نابودی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایده های ناب، و تفکرات این استاد کهنه کار اقتصاد توسعه، درباره لزوم «محور قراردادن روستاها در فرایند توسعه و پیشرفت» به همراه بیان گیرا و روان ایشان، طی سه شماره قبلی از این گفتگو منظومه فکری شیرین و جذابی را شکل داد. بررسی پیشینه بی نظیر 11 هزار ساله کشاورزی در این منطقه از جهان، بررسی جامعه شناختی از فضای فرهنگی و سنتهای مردمان این سرزمین طی این زمان طولانی، و ارائه راهکارهایی برای اصلاح سریع شرایط بغرنج روستاهای کشور، از مهمترین مواردی بود که در بخشهای قبلی مطرح شد. قسمت چهارم این گفتگوی تفصیلی از نظر خوانندگان می گذرد.

مهمترین محورهای بخشهای قبلی این گفتگو به این شرح بوده است:

------------------------

بخش اول: 60درصد غذای مردم ایران وارداتی است/برنامه‌های توسعه بدتر از "مغول" به روستاها ضربه زد {اینجا}

شامل: ** روستاهای ایران 11 هزار سال، با صنعت و کشاورزی زیست کرده اند** محکوم بودن نظریه مزیت نسبی** خاستگاه سرمایه داری** شرایط فعلی ایران هم به هیچ وجه خوب نیست

------------------------

بخش دوم: راه ورود غذا را فردا ببندند، تدبیر دولت چیست؟ / برخی مدیران به نیابت از آمریکا کار می‌کنند {اینجا}

شامل: ** 60 درصد از مواد غذایی ما در معرض آسیب است** ریشه تاریخی اقتصاد سرمایه داری** دامن زدن به مصرف گرایی سیاستی غربی است که در داخل هم دنبال می شود** «زیاده خواهی در مصرف» و «لذت گرایی جنسی» دو عامل انحطاط توسعه غربی** تفکر توسعه غربی، پس از جنگ، بر همه دولتهای ما حاکم بوده است

------------------------

بخش سوم: "روستا" باید کانون توسعه شود حتی در صنعت/آمریکا سالی 100میلیارد دلار به کشاورزی یارانه می‌دهد،ما چطور؟ {اینجا}

شامل: **‌ خود آمریکاییها و اروپاییها با کشاورزیشان چطور برخورد می‌کنند؟** صنایع روستایی نوعاً بسیار کم هزینه و بدون دور ریز اداره می شود**‌ روستا می‌تواند کانون صنعتی شدن و پیشرفت قرار بگیرد؛ حتی در مؤلفه‌های صنعتی*‌* ما قطعاً توانایی اداره کشاورزی کشور را داریم

------------------------

مطالعه مطلب در سایت تسنیم

علی ابراهیم نژاد,
دانشجوی دکترای مدیریت مالی در Boston College آمریکا

در شماره های پیشین نمونه هایی از کسب و کارهای نوآورانه را معرفی کردیم. در این شماره نیز به طور مختصر به مدل کسب و کار نوآورانه دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت خواهیم پرداخت. شرکت Dropbox در سال 2007 توسط دو دانشجوی دانشگاه MIT به نامهای آرش فردوسی، جوان ایرانی-آمریکایی 22 ساله و Drew Houston 24 ساله در شهر بوستون تأسیس شد. ایده تأسیس این شرکت از آنجا به وجود آمد که ایندو از دردسرهای پیوست کردن فایل به ایمیل برای ارسال آن به یکدیگر و فراموش کردن فلش خود در جای جای دانشگاه به ستوه آمده بودند و تصمیم گرفتند راه حل ساده ای برای مشکل به اشتراک گذاشتن فایل ها (file sharing) و همینطور دسترسی آسان به آنها در همه جا ارائه دهند. پس از تأسیس شرکت در آپارتمان دانشجویی خود در بوستون، ایندو هزینه های اولیه شرکت را از پس انداز Drew Houston تأمین کردند، اما پس از مدت کوتاهی توانستند با ارائه طرح ساده اما جذاب خود حدود 7 میلیون دلار از سرمایه گذارانی چون آقایان هادی و علی پرتوی و تعدادی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر1 جذب کنند. پس از آن، آرش فردوسی از ادامه تحصیل انصراف داد و شرکت به شهر سانفرانسیسکو که به مرکز شرکت های تکنولوژیک جهان و Silicon Valley نزدیکتر است منتقل شد.

علی ابراهیم نژاد,
دانشجوی دکترای مدیریت مالی در Boston College آمریکا
در شماره پیشین یکی از کسب و کارهای نوآورانه را معرفی کردیم. در این شماره نیز به طور مختصر به مدل کسب و کار نوآورانه دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت خواهیم پرداخت. شرکت اینترنتی LinkedIn همانند facebook و Twitter یک شبکه اجتماعی اینترنتی است که فضایی را برای برقراری ارتباط، یا به عبارت رایج تر لینک شدن، با دیگران فراهم می کند. با این تفاوت که بر خلاف دیگر شبکه های اجتماعی جنبه عمومی نداشته و عمدتا متمرکز بر ارتباطات و فعالیت های حرفه ای و شغلی افراد است. این شرکت در سال 2002 توسط Reid Hoffman تأسیس شد. موسس این وب سایت فارغ التحصیل دانشگاههای Stanford آمریکا و Oxford انگلستان است و پیش از تأسیس LinkedIn در شرکت های Apple و Fujitsu فعالیت داشت و یک وبسایت دوستیابی به نام SocialNet نیز راه اندازی کرده بود.
وبسایت LinkedIn هم اکنون بیش از 175 میلیون کاربر در بیش از 200 کشور جهان دارد و هر ثانیه 

نمودار 1: روند رشد سهم تبلیغات آنلاین از کل هزینه های تبلیغاتی شرکت هادو کاربر جدید به این تعداد افزوده می شود! مقر اصلی این شرکت در Silicon valley واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا است، جایی که بخش عمده ای از شرکت های تکنولوژی مشهور جهان مانند Apple، Google، Yahoo و eBay در آن واقع شده اند. این شرکت در سال 2010 رتبه دهم را در بین 100 شرکت برتر نوپای تکنولوژیک واقع در Silicon Valley کسب کرد و در بهار سال 2011 نیز در بورس نیویورک سهام خود را عرضه کرد. جالب است بدانید تنها در روز اول عرضه سهام این شرکت، قیمت هر سهم آن 109% یعنی بیش از دو برابر رشد کرد و هم اکنون این شرکت ارزشی بالغ بر 12 میلیارد دلار دارد! تنها در بهار امسال، درآمد این شرکت بیش از 220 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% رشد نشان می دهد.
دلیل رشد خیره کننده این شرکت را می توان در مدل کسب و کار متمایز آن دانست. از یک سو تمرکز شرکت 

علی ابراهیم نژاد
دانشجوی دکترای مدیریت مالی در Boston College آمریکا
توسعه فناوری اطلاعات بدون شک تأثیر شگرفی بر فعالیتهای اقتصادی و بهبود کسب و کار داشته است. این تأثیرگذاری به نه تنها موجب افزایش بهره وری در بسیاری از کسب و کارها شده است، بلکه در بسیاری از حوزه ها تغییرات بنیادینی در مدل کسب و کار ایجاد نموده و ساختار آن صنعت را دچار دگرگونی اساسی نموده است. از جمله مهمترین عواملی که در ایجاد چنین تغییرات گسترده نقش داشته تأثیر فناوری ارتباطات و به خصوص اینترنت بر سهولت دسترسی به اطلاعات است. بدین معنا که بشر به کمک اینترنت توانسته است به حجم عظیمی از اطلاعات دسترسی آسان پیدا کند و با جستجو در اینترنت در کسری از ثانیه به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کند. همه ما نمونه های بسیاری از این موضوع را سراغ داریم. انواع و اقسام سایت های مربوط به خرید های اینترنتی همچون آمازون و e-bay و بسیاری از سایت های دیگر که امکان تبادل تجربیات افراد درخصوص کالاهای مختلف را فراهم می کنند همه و همه تنها نمونه هایی از تأثیرات فناوری ارتباطات و اینترنت بر مصرف کنندگان و همینطور کسب و کارها است.

ایده‌پرداز عزیز
شاید برای تو هم پیش اومده باشه،
شاید تو هم تو چنین شرایطی گیر کرده باشی،
شاید غرق ایده‌هات شدی و هیچ کس نبوده که نجاتت بده،
شاید همیشه این سوال را از خودت کردی که از بین انبوه ایده‌هات به کدومشون بچسبی،
و شاید پاسخ شما اینجا باشه:
چگونه ایده‌هایمان را غربال کنیم؟
برای انتخاب بهترین ایده از بین ایده‌های متعددی که دارید از این سه معیار استفاده کنید:
اهلیت شما نسبت به ایده یعنی سابقه خانوادگی، تجربه خودتان یا تحصیلات دانشگاهی شما در مورد یا نزدیک ایده باشد.
قابلیت صیانت از مالکیت فکری ایده یعنی بتوانید با یکی از قوانین رایج مالکیت فکری در کشور از ایده‌تان حفاظت کنید.
چشم‌اندازی که برای آن می‌توانید متصور شوید یعنی رویایی‌ترین آرزویی که برای ایده می‌توانید داشته باشید.

علی ابراهیم نژاد,
دانشجوی دکترای مدیریت مالی در Boston College آمریکا

در شماره پیشین یکی از کسب و کارهای نوآورانه را معرفی کردیم. در این شماره نیز به طور مختصر به مدل کسب و کار نوآورانه دیگری خواهیم پرداخت. شرکت Groupon در سال 2008 میلادی توسط Andrew Mason راه اندازی شد. ماجرای این شرکت از آنجا شروع شد که موسس آن پس از تحصیل در رشته موسیقی در دانشگاه Northwestern آمریکا به ناچار و به تشویق اطرافیان به برنامه نویسی با کامپیوتر روی آورد. وی با شرکت در یک مسابقه برنامه نویسی موفق به کسب یک بورس تحصیلی در دانشگاه Chicago شد، اما پس از سه ماه از تحصیل انصراف داد و پس از آن در اواخر سال 2008 شرکت Groupon را تأسیس نمود.
مدل کسب و کار Groupon مبتنی بر افزایش قدرت چانه زنی خریداران خرد از طریق اینترنت است. به این معنا که افرادی که در وبسایت این شرکت ثبت نام کرده اند به صورت روزانه ایمیلی شامل تعدادی تخفیف ویژه از کسب و کارهای کوچک فعال در محل زندگی خود دریافت می کنند. به عنوان مثال، اگر شما در بوستون زندگی می کنید به طور روزانه مجموعه ای از تخفیف های قابل توجه از رستورانها، سالنهای ورزشی، سالنهای آرایشی و یا هر کسب و کار محلی دیگری را دریافت می کنید. شما در صورت تمایل می توانید یک (یا چند) تخفیف را که معمولا در حدود 50% و یا بیشتر است از طریق وبسایت Groupon خریداری کنید. حال اگر تعداد افرادی که تخفیف ارائه شده توسط یک کسب و کار را خریداری می کنند از تعداد مشخصی بیشتر شود آن تخفیف فعال میشود (درصورتی که تعداد ثبت نام کنندگان کمتر از حد مشخصی باشد آن تخفیف از بین می رود بدون آنکه مشتریان پولی پرداخت کنند). سپس هریک از مشتریان یک کد تخفیف دریافت می کنند که با مراجعه به رستوران مربوطه (و یا هر کسب و کار دیگری) و ا ارائه کد از آن تخفیف بهره مند می شوند. Groupon بخشی از پول پرداخت شده توسط مشتریان را به عنوان کارمزد دریافت می کند و مابقی را به کسب و کار مربوطه پرداخت می کند. به طور مثال، فرض کنید هزینه یک سالن آرایشی 80 دلار است. حال اگر Groupon تخفیف 50 درصدی به مشتریان ارائه کند مشتریان 40 دلار بابت آن پرداخت می کنند و Groupon 40 دلار دریافت شده را بین خود و سالن آرایشی طبق فرمول مشخصی (معمولا 50% از درآمد حاصله برای Groupon و 50% برای سالن آرایشی) تقسیم می کند. لازم به ذکر است که Groupon سهم کسب و کار مربوطه از درآمد حاصله را به صورت اقساطی (معمولا در 3 قسط در مدت حدودا 20 روز) پرداخت می کند و در حقیقت در این بازه نیز از درآمد حاصله برای سودآوری بیشتر استفاده می کند.