۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

توضیحات تکمیلی داده ها

به نام خدا 

با توجه به ابهامات پیش آمده در مورد داده ها، توضیحات تکمیلی در صفحه هر چالش قرار داده شده است و در صورت نیاز توضیحات بعدی هم در صفحه چالش اضافه خواهد شد.