۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

خروجی مورد انتظار چالش ها:

  • فایل خروجی متناسب با چالش مربوطه
  • کد توسعه داده شده برای حل چالش همراه با اسکریپت اجرایی
  • فایل توصیف تکنیکی راه حل پیشنهادی در قالب تعریف شده
  • یک ویدئوی 5 دقیقه ای شامل توضیح کد و اجرا

چالش‌ها: