۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

پیش بینی آپنه تنفسی از روی اصوات تراشه ای

کمیته علمی :خانم دکتر ندا اسماعیلی، خانم دکتر عذرا رسولی، آقای دکتر محمود سقایی، آقای دکتر حسین ربانی

:معرفی چالش

آپنه یا وقفه تنفسی نوعی اختلال خواب جدی است و هنگامی رخ می‌دهد که تنفس فرد در زمان خواب آلودگی متوقف می‌شود. هدف این چالش پیش بینی آپنه تنفسی از روی صوت بیمار در حین جراحی است. داده های صوتی مربوط به این چالش در سال های 94-95 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جمع اوری شده است. این داده ها مربوط به عمل جراحی کتاراکت است. نحوه جمع آوری داده ها به این صورت است که قبل از شروع جراحی سنسور ثبت صدای مربوط به دستگاه رکوردرو در ناحیه­ی بریدگی استرنال بر روی گلوی بیمار متصل شده است و اصوات تنفسی (تراشه ای) حین جراحی ثبت گردیده است.  بیماران داروهای سدتیو یا ارامبخش دریافت کرده اند که تا حدی خواب الودگی ایجاد کند این رویه در برخی بیماران منجر به کاهش فلوی تنفسی (هایپوپنه) و در برخی قطع کامل فلوی تنفسی(یا کاهش بیش از ۹۰ درصد فلو به مدت حداقل ۱۰ ثانیه می شد که آپنه ی تنفسی نام دارد ) شده است. بعد از ثبت صدا، پزشک متخصص بیهوشی با گوش دادن به اصوات ضبط شده، ثانیه هایی که بیمار دچار آپنه شده را مشخص کرده است. تعداد داده ها مربوط به بیش از پنجاه نفرد جمع آوری شده است که تنها حدود ۳۰ داده کیفیت مناسب برای تحلیل و مدل سازی را دارند.

منظور از پیش بینی آپنه در این چالش این است که با در دست داشتن اصوات قبل از وقوع اپنه مشخص شود که طی 10 ثانیه ی بعدی آپنه رخ خواهد داد یا خیر. ( حداقل زمان قطع فلوی تنفسی مورد نیاز برای برچسب آپنه ۱۰ ثانیه می باشد.)