۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

محاسبه خواص سیستم در یخچال فریزهای شرکت اسنوا

کمیته علمی: خانم دکتر قدیری

معرفی چالش :

در یخچال فریزر های خانگی سرعت سرمایش یخچال و فریزر از شرایط محیطی به دمای مناسب محفظه مطابق استاندارد با عنوان تست پول دان صورت می گیرد. در این تست سرعت رسیدن دما به دمای مطلوب از دمای محیطی دارای اهمیت است و این سرعت تابعی از خواص سیستم نظیر میزان عایقی و ضخامت عایق و حجم محفظه، خواص فیزیکی عامل ایجاد سرما یعنی سیکل تبرید و سرعت چرخش هوای داخل دو محفظه است. نحوه ارتباط موارد فوق در یک مدلسازی ریاضی از شرایط فیزیکی مسئله قابل دستیابی است ولی دبی هوای در چرخش در هر محفظه قابل اندازه گیری مستقیم نمی باشد و مطلوب است از طریق اندازه گیری دمای نقاط و مدلسازی بیان شده در بالا، به اطلاعات مختلف سیستم از جمله دبی هوای در گردش دست یافت. در این موضوع دادهای اندازه گیری وجود دارد و تغییرات دمای محفظه یخچال و فریزر در نقاط مختلف محفظه در بازه زمانی، مشخص است و پس از تعیین تیم ها به ایشان ارایه خواهد شد. همچنین خواص فیزیکی سیستم نیز مشخص است و دادها ارایه خواهد شد.

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش:

هوش مصنوعی کاربردی مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی یادگیری عمیق