۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

خوشه بندی دمایی و تقویمی و استخراج رابطه هر خوشه با تغییرات الگوی تقاضای روزانه آب استان اصفهان

داوران : آقای مهندس سیدمحسن صالح (معاون بهره برداری و توسعه آب) و آقای مهندس محمدصالح ابراهیمی

معرفی چالش:

مدیریت و بهره برداری از سامانه های تأمین، خطوط انتقال و ذخیره سازی آب شرب به طور مستقیم به مقدار تقاضای آب در ساعت ها و روزهای آتی مرتبط می باشد. این موضوع در شرایط بحران و در سامانه های بزرگ به منظور دسترسی به توزیع عادلانه آب اهمیت بیشتری خواهد داشت.

تقاضای آب یا نیاز آبی مشترکین آب شرب تابع عوامل خارج از کنترل مدیریت آبرسانی مانند عوامل اقلیمی و پارامترهای تقویمی می باشد. مدیران و بهره برداران سیستم های تأمین و انتقال آب به تجربه دریافته اند که مقادیر تقاضای آب در مقابل کدام پارامترها و به چه میزان نوسان می نماید.

در یک سامانه آبرسانی بزرگ تحلیل یکجای کل سیستم مبتنی بر تجربیات شخصی کار بسیار دشواری است و با تغییر در مدیریت ها سیستم دچار مشکل خواهد شد. در این خصوص لازم است که این پیش بینی ها و تحلیل ها مبتنی بر یک الگوریتم یکپارچه انجام گردیده و در اختیار مدیران و بهره برداران قرار گیرد.

طرح مسئله اصلی در این پیشنهادیه ارائه روشی است که بتوان مقادیر تقاضای آب مشترکین را در طی ساعات و روزهای آتی (حداقل هفت روزآینده) به صورت خالص با کمک تحلیل پارامترهای اقلیمی مانند دما و اطلاعات تاریخی در دسترس ماننده داده های مصرف آب محاسبه نمود.

خروجی مورد انتظار:

جدول ضریب تغییرات تقاضای آب شرب در مقابل تغییرات دما و پارامترهای تقویمی مانند ایام هفته، مناسبت ها، تعطیلات و … نسبت به مقدار میانگین

پیش بینی میزان تقاضا بر اساس تقویم و دما برای یک شهر خاص

 

روش ارزیابی:

  • روش علمی حل مساله و تکنیک های خلاقانه استفاده شده
  • ارزیابی میزان شناخت موضوع و تکنیک های خلاقانه استفاده شده از نگاه حوزه کسب و کار
  • ارزیابی نتایج مدلسازی حاصل از خوشه بندی و ضرائب با داده های مشاهداتی (لازم به ذکر است 15 درصد از مجموع داده ها به صورت تصادفی از داده های تحویلی به تیم ها حذف گردیده و برای سنجش نتایج نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت)

داده‌های تحویلی:

مقادیر تقاضای آب برای حدود 10 شهر استان اصفهان برای مدل یک سال در اختیار تیم ها قرار می گیرد. مقدار تقاضای آب برای هر شهر به صورت سری زمانی روزانه (تاریخ دار) به همراه دمای ثبت شده در آن روز در اختیار تیم ها قرار خواد گرفت.