۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

خوشه بندی هدف سفر شهروندان عبوری از مرکز شهر اصفهان و پیش بینی تعداد تردد در آینده به تفکیک دوربین  

بررسی رفتار سفر رانندگان براساس اطلاعات دوربینهای ثبت پلاک در محدوده طرح ترافیک

کمیته علمی: اقای دکتر حق شناس، مهندس سید فرزاد قریشی، مهندس روح الله شکرآرا

معرفی چالش:

در حال حاضر در محدوده مرکز شهر اصفهان طرح زوج و فرد اجرا می باشد که در برنامه آتی تبدیل این طرح به طرح محدوده ترافیک در دستور مدیریت شهری قرار دارد. اطلاعات ورود خودروهای مختلف براساس شماره پلاک در روز و ساعات مختلف براساس دوربینهای موجود ثبت می شود. بررسی آمار فوق و تعیین رفتار سفر رانندگان، مسیر تردد و نوع سفر و …. از دستاوردهای این پیشنهاد می تواند باشد. برنامه ریزی مناسب برای محدوده مرکز شهر با هدف کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و …از ضروریات  مدیریت ترافیک می باشد. استفاده از داده های فوق در این راستا از اهمیت موضوع می باشد.

هدف از این چالش براورد ویژگی های تاثیرگذار و خوشه بندی سفرها به محدود طرح ترافیک می باشد. انتظار می رود که خوشه های به دست امده تحلیل و هدف سفر مانند سکونت، محل کار، خرید و ….. براورد شود.

خروجی مورد انتظار:

  • برآورد هدف سفر خودروهای وارد شده

روش ارزیابی:

  • روش علمی حل مساله و تکنیک های خلاقانه استفاده شده
  • ارزیابی میزان شناخت موضوع و تکنیک های خلاقانه استفاده شده از نگاه حوزه کسب و کار(حمل و نقل)
  • ارزیابی اهداف سفر برآورد شده از طریق انطباق نتایج با مطالعات جامع