شرایط شرکت در رقابت ها

شرایط عمومی:

– تیم ها می بایست حداقل 3 نفر عضو داشته باشند.

– تیم های دانشجویی باید شامل حداقل یک عضو هیات علمی باشد.

– تیم های وابسته به هسته­‌های پژوهشی، مراکز رشد، شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت های ثبت شده نیز می توانند در چالش شرکت کنند.

– هر تیم می تواند حداکثر در دو چالش شرکت کند.

– هر شرکت کننده تنها می‌تواند در یک تیم حضور داشته باشد.

– برخی چالش ها داری شرایط اختصاصی برای تیم های شرکت کننده هستند که در توضیح چالش قید شده است.

مرحله 1 از 3