دستاوردها :

الف- ابعاد ملی

از دیدگاه کارشناسان
ایجاد فرآيندها و ساختارهاي مشاركتي.
ایجاد صندوق های مالی.
بهبود وضعيت نهادهاي تصميم گيري و برنامه ريزي مردمي و محلي
سازمان يافتن گروههاي فعال در روستاها.
باور عملي بر اين كه مشاركت در تصميم گيري، سهيم بودن در مسئوليت و دارا بودن اختيار، شاخص هاي مهم و ملموس مشاركت به مفهوم درست و واقعي مشاركت است.
فراهم آمدن زمينه ارتباط با نگرش برنامه ريزي جمعي بين نهادهاي غير رسمي محلي و نهادهاي رسمي.
تغيير نگرش در بخشي از جوامع محلي در ارتباط با اهميت مشاركت در برنامه ريزيها.
تمرين مشاركت درون بخشي و با ميزان بسيار كم بين بخشي در دستگاههاي دولتي براي انجام يك پروژه ي واحد.
افزايش توان شناسائي مشكلات، نيازها و تعيين اولويتها و ارائه راهكارهاي موجود براي حل آنها توسط جامعه محلي و ظرفيت سازي جوامع محلي.
آشنايي با مفاهيم طرح نويسي در مورد حل نيازهاي اولويت بندي شده توسط مردم محلی.
بستر سازي جهت ايفاي نقش و حضور فعال زنان و جوانان.
پذيرش زنان در نهادهاي تصميم گيري روستا.
برقراري ارتباط موقت (كه نتوانست پايدار باقي بماند) صندوق مالي غير رسمي با بانك كشاورزي (در روستاي نمونه لزور و حصاربن).
بهبود نقش مديريتي و برنامه ريزي شوراهاي اسلامي مطابق با آنچه در قانون اساسي پيش بيني شده است.
تغييرنگرش بخشي از كارشناسان درگير طرح با مفهوم فعاليتهاي مشاركت مدارانه و اهميت آن در جوامع محلي.
اجراي طرح هاي GEF/SGP در روستاهای نمونه شامل طرح گياهان داروئي، طرح زنبور داري و مدرسه در مزرعه (FFS).
اطمينان خاطر از عمر مفيد كارها بدليل مسئوليت پذيري مردم در حفظ و نگهداري طرحها.
خودباوري مردم در ارتباط با وجود توان تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به خود.
تهيه طرحي واحد از تلفيق طرح مردمي و نظرات كارشناسي در كارگاه تلفيق با هدف استفاده از دانش بومي، دانش نوين و مسئوليت پذيري و ايجاد تعهد در قبال اجراي طرح.
پروژه هایی که از دل مشکلات بیرون بیاید بهتر جواب میدهد.
آموزش کارشناسان و مدیران تسهیلگر و توسعه روشهای مشارکتی در مدیریت منابع اراضی در سطح استانهای تهران و سمنان.
کسب تجارب موفق در بعضی از روستاهای نمونه و توانمند سازی جامعه محلی که امکان تعمیم این فرایند در سایر مناطق استان (کالپوش شاهرود) و کشور را فراهم نموده است.
اجرای بخش اعظمی از پروژه های اصلاحی و احیایی، کشاورزی و آبخیزداری به صورت مشارکتی که در آن تجارب ارزشمندی از نحوه کار مشارکتی بدست آمده است.
ارتقاء فرهنگ مشارکت مردم در پروژه های آب و خاک در منطقه بخصوص در مراکز آموزشی از جمله دانشگاه آزاد گرمسار
در کارگاههای مشارکتی، توقعات جامعه محلی از دولت منطقی شده و از جهـــــات مختلف این تجربه ارزشمند قابل ارزیابی است.
توان مدیریت آفات محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، خربزه، پنبه ... مدیریت آبیاری از طریق اجرای طرحهای نمونه، مشارکت اقتصادی در ساخت یک واحد آزمایشگاه محلی، که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش در آمد برای کشاورزان بوده است، شاخص های پایداری پروژه و توسعه آن پس از اتمام آن بوده است.
توجه به سازماندهی جامعه روستایی به خصوص با استفاده از ابزار مالی، توانسته است در پیشبرد اهداف پروژه قدم مثبتی بردارد.
به سبد معیشتی مردم روستا توجه شد و در راستای رفع مشکلات آنها، برنامه ریزی، اولویت بندی و اجرا شد.
تقویت فرهنگ بهره برداري بهینه از پتـــانسیل های موجود منابع درمنابع طبیعی و تلاش برای دستیــابی به یک الگوی کار مشارکتی بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه.
افزايش درآمد مستقيم براي بخشي از جوامع مردان و زنان روستایي.
آشنائي روستایيان با مجموعه امكانات و پتانسيل ها و منابع موجود در روستا با ترسيم نقشه توسط خودشان.
دیـدگـاه روستـاییـان
طرح خوبي بود (فكر نمي كرديم كله ها در يك ديگ بگنجد) حالا بهتر مي توانيم كنار هم بنشينيم و براي كارها همفكري كنيم.
بهبود ارتباط بين بهره برداران مشاع از منابع آب (قنات و شبكه آبياري) در خصوص لزوم اصلاح وضع موجود و احياء شبكه سنتي آبرساني و کاهش اختلافات.
احياء قنوات، ساخت استخر هاي ذخيره آب و بهبود شبكه آبرساني مزارع.
بهبود شرايط توليد و درآمد گروهي از كشاورزان مالك آب و زمين (پروژه هاي اجرا شده).
تشكيل تعاوني توليد با عضويت عموم مردم به منظور ايجاد پتانسيل افزايش درآمد پايدار از طريق بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك.
آموختیم قرق بهتر از بذر پاشی و بذر پاشی بهتر از نهالکاری است.
کنترل و کاهش خسارات حاصل از سيلاب رودخانه ها و حفظ جاده ها و منازل مسکونی.
زيبا سازي روستاهای هویر، دهنار با احداث ديواره محافظ رودخانه.
بهبود ارتباط مردم با ادارات منابع طبيعي و آبخیزداری.
کاهش فشار چراي دام بر مراتع.
افزايش راندمان توليد گوشت به دليل برقراري سيستم مديريت چرا، به خصوص افزايش امکان دسترسي دام به محل شرب آب از طريق ساخت آبشخور در مکان هاي مناسب.
برقراري شرايط لازم براي استمرار توليد، امکان افزايش سطح باغ در دره هايي که کنترل سيل انجام شده است.
بهبود شرايط رفت و آمد به روستا از طريق احداث جاده.
افزايش درآمد باغ داران و صيفي کاران بدليل تسهيل در انتقال توليدات در زمان مناسب و کاهش هزينه هاي بالاي حمل و نقل در مسير خاکي.
کاهش ضايعات توليد به دليل افزايش ميزان تردد وسايل نقليه و افزايش سرعت دسترسي به بازار.
ايجاد مزرعه نمونه ترويجي و توليد عرقيات گياهان دارويي توسط يک تعاوني مستقل زنان.
در مطالعه تفصيلي- اجرايي لزور توسط مشاور، هماهنگي لازم بين تسهيلگر، هسته برنامه ريزي روستا و با روش مشارکتي برقرار شد.
تمرين عملي تدوين مشارکتي طرح هاي متناسب با پتانسيل ها و نياز هاي جامعه.
تشکيل صندوق محلي و تدوين اساس نامه محلي که در آن نظام مالي صندوق متکي بر توان محلي تنظيم گرديده است.
افزودن قوانين حفاظتي به مديريت سنتي مراتع و تلاش براي تغيير نظام کوچ و دامداري توسط کميته دامداران لزور.
انعکاس فعاليت هاي موفق لزور در نشريات بين المللي و داخلي
تشکيل کميته هماهنگي روستا از بين مردان و زنان معتمد
تشکيل هسته مرکزي براي برنامه ريزي، طراحي و مديريت اجرا
اجراي موفق پروژه هاي مختلف با مديريت مردم و مشارکت فعال آنان
شرکت زنان لزور در نمايشگاه هاي مختلف استاني، ملي و بين المللي(همدان، تهران، دماوند، کيش)
ارتقاء توانايي مردم در پيگيري طرح هاي مختلف در بخش هاي مختلف دولتي(آب معدني، توريسم، تعاون)
الگویی برای دیگران و روستاهای همجوار
کمک به اقتصاد روستاییان

ب – ابعاد بين المللي

ارائه گزارش عملكرد طرح در مجله World Resource
چاپ مقاله پيرامون طرح در روزنامه Washington Post
بازدید كارشناسان سازمان ملل، NGO ها و كارشناسان بين المللي متعدد از پروژه حبله رود
انتخاب روستای لزور توسط بانک جهانی به عنوان یکی از روستاهای نمونه این بانک
ارتباط مستقيم هسته مرکزي روستای لزور با سازمان ملل و انجام پروژه مشترک حفظ گياهان دارويي و در خطر و تدوين برنامه مراتع با همت زنان
درسهای آموخته شده:

پروژه های دیر بازده پایداری تشکلهای روستایی را متزلزل میکند بهتر است در کنار آن پروژه های زود بازده نیز طراحی شود.
آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم روستاییان، برقراری ارتباط عاطفی و فرهنگی با جامعه در پیشبرد اهداف طرح موثر است.
تفکیک گروههای روستایی از نظر سنی و سواد و دسته بندی آنان از نظر نحوه فعالیت، کمک موثری در پیشبرد اهداف پروژه بود.
اگر منــافع شخصي افراد در پروژه مطرح باشد در امور برنامه ريزي، اجرا و نگهداري پروژه ها بيشتر درگير خواهند شد حتي اگر سهمي از اجراي پروژه ها را بعهده آنان سپرده شود.
- ارائه شده در سومین جلسه کمیته راهبردی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) در تاریخ 12/5/88 در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور براساس نظرات مدیران اجرایی استانهای تهران و سمنان

منبع: http://hablehroud.ir