سید ابوالفضل میر قاسمی

International Institute for Rural Reconstruction (IIRR)

🏃 برو به سمت مردم و مدتی در بین آنها زندگی کن
👂 به حرفهای مردم بدقّت گوش بده و از آنها یاد بگیر
🏢 برنامه ریزی و طراحی را با آنها انجام بده (احساس هویت و مالکیت داشتن در پروژه)
👈 در موقع اجرای پروژه کنار نایست و نظاره گر نباش بلکه با آنها کار را انجام بده
👈 شروع کن با آنچه آنها می دانند (و نه آنچه خودت می دانی)
🏡 بنا کن (بساز) براساس آنچه که آنها دارند.
👈 یاد بده با نشان دادن و یاد بگیر با انجام دادن کارها
👈 کارهای اساسی و زیربنایی انجام بده
👈 از پراکنده کاری پرهیز کن و به فکر راه حل جامع باش
👈 از رویکرد چند سطحی، چند بخشی، چند شاخه ای، مشارکتی و کل نگر استفاده کن
👈 بدنبال توانمند سازی مردم جهت پرداختن به تفکرات اساسی و تحلیلی در باره وضعیتشان و یافتن راه حل های بهبود آنها باش (احیای مناطق روستایی یک فرآیند مداوم و تکاملی است و مردم باید خودشان مجری آن باشند. به قول معروف، توسعه باید "درون زا" و "برون نگر" باشد).
👈 تشویق مردم به حداکثر نمودن استفاده از قدرت پتانسیل فیزیکی، هوشی، روحی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد جامعه، خانواده و جوامع محلی (آزاد سازی قدرت درونی و شکوفایی استعدادها)