مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
d.hamidi.motlagh

روح اله حمیدی مطلق، دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی، پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و مشاور ستاد احیاء دریاچه ارومیه در دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند.
ایشان همچنین، در حال حاضر مشاور بانک قرض الحسنه رسالت در راه اندازی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی می باشند.