دانشیار دانشکده کشاورزی گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

mozafar-aminiامیر مظفر امینی دکتری توسعه روستایی از دانشگاه تولوز فرانسه و یکی از باسابقه ترین اساتید دانشگاهی در زمینه اصول توسعه پایدار روستایی، شناسایی ظرفیت‌ها و شاخص‌های توسعه و بررسی مدل‌های توسعه روستایی در ایران و سایر کشورهاست.

او علاوه بر تدریس در زمینه اقتصاد کشاورزی، جامعه شناسی روستایی، توسعه روستایی و سیاست گذاری به عنوان مشاور پروژه‌های تحقیقاتی و کاربردی در زمینه فعالیت های کشاورزی و کارآفرینی روستایی مشغول به فعالیت می‌باشد.