دانشجو دکتری ژنتیک مولکولی و فارغ تحصیل دکتری دامپزشکی و کارشناس ارشد کشاوری است. وی بیش از بیست جلد کتاب دانشگاهی و کاربردی را تالیف نموده و مبتکر مرغداری زیر زمینی و کندوی خواجه نصیر می باشد. مدیریت بیش از ۱۷ فارم کشاورزی و دامپروری از دیگر سوابق اوست. همچنین بعنوان مشاور و کار آفرین از سال ۸۲ با گروههای جهادی همکاری نزدیکی داشته و بعنوان داور، بررسی طرحهای بنیاد نخبگان نیروهای مسلح را به عهده دارد.