دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
مدیر توسعه کسب وکار شرکت توسعه کسب وکار فناوری اعتماد (تکفا)
در سوابق وی مدیر عامل شرکت راهکار اقتصاد و مدیریت بدیع

(گروه مشاوره مدیریت شریف)، مدیر توسعه کسب وکار شرکت هوشمندسازان جهان، کارشناس ارزیابی سرمایه گذاری خطرپذیر دپارتمان سرمایه گذاری نفت و گاز شرکت پیشگامان نوآوران دانا –

(سرمایه گذاری خطرپذیر دانا)، کارشناس پژوهش و طراحی محصول مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان و مربی و مشاور تیمها و رویدادهای استارتاپی دیده می شود.
سوابق پژوهشی وی:
بررسی چالشها و موانع موجود در ارتقاء جایگاه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ایران
بررسی روشها و مدلهای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) و تناسب سنجی اجرای آن
تدوین مدل طراحی افزونه ارائه مسیر تحصیلی به سامانه هدایت شغلی و تحصیلی ...