دانش آموخته ی کامپیوتر، فلسفه و دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
دستاوردها و موفقیت های آکادمیک:
مشارکت در تدوین " نقشه جامع علمی کشور"
مدرس برتر سال 1392 از سوی موسسه بین المللی مرزبان کیفیت دانش


عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران
مدرس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر امور بین الملل مرکز تحقیقات و پژوهشهای جمعیتی آسیا –اقیانوسیه
رئیس روابط بین الملل شرکت فرودگاه های کشور
رئیس روابط بین الملل استانداری کرمان

تالیف و چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته کتاب ماه برگزیده آبانماه 1391

تدریس کارگاه های مدیریتی :
سیستم نوین پرداخت پاداش انگیزش و بهره وری، مدیریت منابع انسانی HRM ، سیستم های نوین پرداخت پاداش و انگیزش، مدل توزیع پاداش بهره وری، مدل ها و شاخص های اندازه گیری و ارزیابی بهره وری واحدهای صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها، سیستم نوین پرداخت پاداش انگیزش و بهره وری

مقالات علمی- پژوهشی
"مدیریت دانش نگهداری خوراک در ایران: طبقه‌بندی سنتی خوراک"
"مدیریت دانش (با تاکید بر آینده پژوهیده پژوهی) و مدیریت دانش"
"گوشه ای از انسان شناسی دانش ها و فن آوری سنتی"
"مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی مشارکتی ایرانی"
"فرهنگ سازمانی و بومی سازی فرهنگ ایرانی"
"سرمایه اجتماعی، مفید یا مضر؟ "
"مدیریت دانش و مدل مدیریت و خلق دانش ایرانی "
"سازمان بومی شده- شاخص هایی برای سازمان بومی شده ایرانی-اسلامی "
"مدیریت پاداش و فرهنگ ایرانی "مدیریت عملکرد در سازمان های ایرانی"
" بررسی پدیده‌ی تأخر فرهنگی و نقش آن در کیفیت اجرا در صنعت ساخت ایران "

کاوه انسان شناسی و ادبیات این سرزمین را در میدان عمل پدرش استاد دکتر مرتضی فرهادی (استاد تمام جامعه شناسی و استاد انسان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی) و مادرش که دبیر ادبیات دبیرستان بود فراگرفت.