- مشاور رییس سازمان نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی كشور
- مدیركل دفتر شبكه فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی کشور
- مسئول تدوین مقررات و استانداردهای كشاورزی سازمان


تخصص: مهندسی اجتماعی - توسعه جوامع محلی فقرزدائی و اشتغال پایدار – برنامه ریزی راهبردی تشکلهای کشاوری و مشارکتهای اجتماعی – توسعه تعاونیهای تولیدی – برنامه ریزی آموزشی و ترویجی و توانمند سازیتشکلهای مردمی.
الف - سوابق اجرایی و مدیریتی
-مدیركل دفتر شبكه فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور
-مشاور رییس سازمان نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی كشور
- مسئول امور استانهای معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی
- مسئول کمیته هماهنگی امور شوراهای اسلامی روستایی جهاد سازندگی خنداب (۶۵-۱۳۶۳ )
- مسئول کمیته امور اجتماعی و بسیج سازندگی جهاد سازندگی اراک ( ۶۶-۱۳۶۴ )
- رئیس اداره ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی استان مرکزی
- رئیس اداره ارتباطات ترویجی وزارت جهاد کشاورزی
- مجری طرح ترویج خصوصی و طرح مشاوران مزرعه وزارت جهاد کشاورزی
- عضویت در کمیته برنامه ریزی برنامه سوم توسعه استان مرکزی
- مسئول کمیته سازندگی خانه جوانان اراک
- عضو کمیته اشتغال سازمان جهاد سازندگی استان مرکزی
- دبیر ستاد انتخابات کشاورزان نمونه کشور

ب - گواهینامه های آموزشی :
۱- دوره عملیات خوب كشاورزی بین المللی kas
۲- دوره G.A.P از ACS
۳- تدریس ایران گپ در استانهای مختلف
۴- دوره آموزشی حقوق معادل ۱۵ واحد درسی معادل ۳۰۰ ساعت
۵- دوره آموزشی توانمندسازی اعضاء تعاونیهای تولید ۲۴ ساعت
۶- دوره آموزشی مدیریت سرپرستی ۵۱ ساعت
۷- توانمندسازی تعاونیهای به روش مشاركتی ۲۴ ساعت
۸- سازمانها ی نوین ۸ ساعت
۹- مبانی برنامه ریزی تدوین طرحهای جامع. ترویج كشاورزی ۲۴ ساعت
۱۰- ارزیابی كاروزمان ۸ ساعت
۱۱- دوره عملیات خوب كشاورزی بین المللی ۴۸ ساعته
۱۲- دوره G.A.P از ACS انگلیس ۲۰ ساعت

ج – تقدیرنامه ها :
۱- دریافت لوح سپاس در روز ملی مهندسی از ریاست محترم جمهوری
۲- مهندس منتخب هشتمین جشنواره ملی مهندسی كشور
۳- دریافت لوح تقدیر از معاون ترویج و نظامهای بهره برداری
۴- دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر به جهت تدوین طرح مشاورین مزرعه
۵- دریافت لوح تقدیر از دفتر محیط زیست و توسعه پایدار كشاورزی
۶- دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر بدلیل تدوین برنامه عملیاتی استقرار شبكه
۷- دریافت لوح از رئیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی كشور
۸- دریافت لوح تقدیر از رئیس مركز كارآفرینی پارك علم و فناوری دانشگاه تهران
۹- دریافت لوح تقدیر از مدیر كل دفتر تروج به خاطر تدوین دستورالعمل ترویج ....
۱۰- دریافت لوح تقدیر از مدیر كل دفتر ترویج جهت تدوین طرح ناظرین


د - طرحهای ارائه شده
طرح تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط فنی و مهندسی كشاورزی كشو.ردر موسسه استاندارد كشور
۱- تدوین و ارائه طرح ایجاد حمایت از شبكه خدمات فنی مهندسی در ۳ جلد و تصویب در وزارت جهاد كشاورزی و سازمان نظام مهندسی
۲- تدوین و ارائه طرح ایجاد شبكه دانش و اطلاعات كشاورزی و تصویب در سازمان نظام مهندسی كشاورزی
۳- تدوین و ارائه طرح تهیه سند اشتغال و كارآفرینی كشاورزی و ارائه به موسسه پژوهشهای اقتصادی و برنامه ریزی
۴- تدوین و ارائه طرح نظام جامع ترویج
۵- تدوین و ارائه طرح جامع مهندسی فرآیند تولید و تصویب و ابلاغ در سازمان های مهندسی كشاورزی كشور
۶- تدوین و ارائه طرح آسیب شناسی استقرار شبكه فنی مهندسی
۷- تدوین و ارائه طرح جامع نظام ترویج
۸- تدوین و ارائه طرح ساختار پیشنهادی نظام ترویج و مشاركت مردمی
۹- تدوین و ارائه طرح رابطه ترویج و تحقیق
۱۰- تدوین و ارائه طرح مبانی نظری و چشم انداز نظام آینده ترویج و مشاركت مردمی ( خلاصه مطالعات و جمع بندی نظرات گروه طراحی ساختار ترویج و مشاركت مردمی )
۱۱- تدوین و ارائه طرح دستورالعمل اجرائی طرح مشاورین مزرعه
۱۲- تدوین و ارائه طرح دستورالعمل اجرائی شناسایی، انتصاب معرفی و سازماندهی برگزیدگان كشاورزی
۱۳- تدوین و طراحی طرح عوامل موثر در طراحی ساختار سازمانی
۱۴- تدوین و طراحی طرح پیش نویس لایحه قانون نظام ترویج ایران
۱۵- تدوین و ارائه طرح ساختار ارتباطات با بخشها و تحقیقات ( ارتباط برنامه ای تحقیق و ترویج كشاورزی ).
۱۶- تدوین و ارائه طرح بكارگیری مهندسین ناظر و مشاورین مزرعه در واحدهای تولیدی كشاورزی
۱۷- تدوین و ارائه طرح جامع مهندسین ناظر و مشاورین مزرعه در واحدهای تولیدی كشاورزی
۱۸- تدوین و ارائه مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم بررسی تجارب و راهكارهای خصوصی سازی ترویج، آموزش و اطلاع رسانی
۱۹- تدوین و ارائه طرح كارگاه جامع آموزشی عملیات خوب كشاورزی ( GOOD AGRICULTURAL PROCTICES G.A.P )
۲۰- تدوین و ارائه طرح تدوین مقررات ملی فنی و مهندسی كشاورزی
۲۱- تدوین و ارائه طرح فرآیند پذیرش روشهای نو در روستا
۲۲- تدوین و ارائه طرح پیش نویس طرح نظام مشاركتی روش پیشنهادها
۲۳- تدوین و ارائه طرح بررسی میزان و علل گرایش روستائیان به شوراهای اسلامی در روستاهای شهرستان اراك
۲۴- تدوین و ارائه پیش نویس طرح نظام مشاركتی روش پیشنهادها
۲۵- تدوین و ارائه طرح موردی بر مبنای نظر طراحی ساختار سازمانی ترویج و مشاركت مردمی
۲۶- تدوین و ارائه طرح نظام جامع هماهنگی و برنامه ریزی معاونت ترویج و نظام بهره برداری
۲۷- تدوین و ارائه طرح ترویج كشاورزی و روستایی ایران گذشته ، حال و آینده
۲۸- تدوین و ارائه طرح نظام ترویج و مشاركت مردمی در بخش كشاورزی و روستائی ایران
۲۹- تدوین و ارائه طرح ساماندهی و توسعه شبكه ترویج وزارت جهاد كشاورزی
۳۰- تدوین و ارائه طرح بررسی الگوی ساختاری تشكلهای غیر دولتی بخش كشاورزی ایران
۳۱- تدوین و ارائه طرح سیر شكاملی و تاریخچه ترویج كشاورزی از بدو تأسیس تا سال ۱۳۸۳
۳۲- تدوین و ارائه كلیات طرح جامع نظام ترویج و آموزش كشاورزی ایران
۳۳- تدوین و ارائه طرح نظام ترویج و مشاركت مردمی در بخش كشاروزی و روستایی ایران
۳۴- تدوین و ارائه طرح نگاهی اجمالی بر تجربه ترویج در جهاد سازندگی
۳۵- تدوین و ارائه طرح محدودیتها تنگناهای آموزش روستایی
۳۶- تدوین و ارائه طرح دستورالعمل اجرائی استقرار شبكه خدمات و مشاوره فنی مهندسی غیر دولتی كشاورزی كشور
۳۷- تدوین و ارائه پروژه ساماندهی و استقرار مهندسین فنی مزرعه و شركتهای خدمات مشاوره فنی و مهندسی در عرصه های تولید
۳۸- تدوین و ارائه طرح ایجاد و حمایت از شبكه خصصی خدمات مشاوره فنی و مهندسی كشاورزی جلد دوم تجارب خدمات مشاره خصوصی در ایران و آسیب شناسی شركتها و مشاورین ارائه كننده خدمات مشاوره فنی و مهندسی
۳۹- تدوین و ارائه طرح ایجاد و حمایت از شبكه خصوصی خدمات مشاوره فنی، مهندسی كشاورزی

پروژه تدوین استانداردها و مقررات كشاورزی :
• تهیه وتدوین طرح مقررات ملی كشاورزی ایران و تصویب ان در موسسه استناندارد ایران
• تهیه و تدوین۵۰ عنوان استاندارد ملی كشاورزی در خصوص عملیات خوب كشاورزی GAP و كنترل كیفی دشمنان به شرح ذیل:


۱- عملیات خوب كشاورزی- واژه نامه
۲- عملیات خوب كشاورزی- الزامات كلی كلیه فعالیت های كشاورزی- نقاط كنترلی و معیارهای پذیرش تضمین یكپارچه مزرعه
۳- عملیات خوب كشاورزی- الزامات كلی محصولات زراعی و باغی
۴- عملیات خوب كشاورزی- میوه و سبزیجات
۵- عملیات خوب كشاورزی- چای
۶- عملیات خوب كشاورزی- گل و گیاهان زینتی
۷- عملیات خوب كشاورزی- الزامات كلی محصولات دامی
۸- عملیات خوب كشاورزی- گاو و گوسفند
۹- عملیات خوب كشاورزی- طیور
۱۰- عملیات خوب كشاورزی- الزامات كلی آبزی پروری
۱۱- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- محصول سیب زمینی
۱۲- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- محصول زعفران
۱۳- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- محصول پیاز
۱۴- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- محصول خیار
۱۵- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- محصول گوجه فرنگی
۱۶- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه انبه
۱۷- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه پكان
۱۸- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه كنار
۱۹- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه موز
۲۰- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه توت فرنگی
۲۱- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه مركبات
۲۲- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه خرما
۲۳- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه انگور
۲۴- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه انار
۲۵- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه انجیر
۲۶- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه زیتون
۲۷- عملیات خوب کشاورزی (GAP)- میوه سیب
۲۸- الزامات كلی عملیات خوب كشاورزی- گواهی گروه تولید كننده
۲۹- الزامات كلی عملیات خوب كشاورزی- آموزش
۳۰- الزامات كلی عملیات خوب كشاورزی- قوانین سازمان گواهی كننده
۳۱- الزامات كلی عملیات خوب كشاورزی- اطلاعات عمومی
۳۲- الزامات كلی عملیات خوب كشاورزی- ارزیابی راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Amblyseius degenerans Beries (Acarina: Phytoseiidae)
۳۳- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Aphidius coleomani Viereck (Hymenoptera: Beraconidae)
۳۴- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera: Beraconidae)
۳۵- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Aphidoletes apjhidomyza Rondani (Diptera: Cecidomyiidae)
۳۶- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Dacnusa sibirca Telenga (Hyamenoptera: Braconidae)
۳۷- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Diglyphus isaea Walker (Hymenoptera: Eulophidae)
۳۸- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Dicyphus hesperus Wagner (Hemiptera: Miridae)
۳۹- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae)
۴۰- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Eretmocerus eremicus Rose (Hymenoptera: Aphelinidae)
۴۱- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae)
۴۲- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Macrolophus caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae)
۴۳- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه
Orius spp. (O. laevigatus, O. insidiosus, O. majusculus, O. albedipenis) (Hemiptera: Anthocoridae)
۴۴- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Phytoseiulus persimilus Athias-Henriot (Acaridae: Phytoseiidae)
۴۵- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Neoseiulus californicus McGregor (Acarina: Phytoseidae)
۴۶- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Neoseiulus cucumeris Oudemans (Acarina: Phytoseiidae)
۴۷- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Trichogeramma brassicae Bezd (=T. maidis) (Hymenoptera: Trichogerammatidae)
۴۸- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Trichogramma cacoeciae Marchal (Hymenoptera: Trichogeramatidae)
۴۹- راهنمای کنترل کیفی دشمنان طبیعی- گونه Trichogrmma dendrolimi Matsumura (Hymenoptera: Trichogrammatidae)
۵۰- ایجاد ساختار تدوین استاندارد
۵۱- تهیه طرح آموزشی ایران گپ