کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و از سال 1392 در فضای کسب و کار های نوپا فعالیت داشته است .و همکاری تجاری خود را با حضور در گروههای مردم نهاد مانند جامعه تجربه کاربری شیراز و نشست کارآفرینی شیراز و رویداد های کسب و کار پرش توسعه داد.

وی هم اکنون مدیر هماهنگ کننده شتابدهنده پرش و مسئول برگزاری اولین کمپ تابستانه کارآفرینی ایران در شیراز میباشد.