دانش آموخته MITM و کارآفرینی است و از سال 1383 با راه اندازی کسب و کار در حوزه های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده است.او از سال 1392 مطالعات خود را در حوزه مدیریت ایجاد و توسعه مدل بومی کسب و کار های غزال در ایران شروع کرد و چندین مقاله و تالیف در این خصوص دارد.

وی هم اکنون  مدیرعامل اولین شتابدهنده بومی کشور  و عضو اتاق بازرگانی ایران است .