کارشناس مدرس و اکوتوریسم، کارآفرین در زمینه گردشگری جوامع محلی و هنرهای بومی.
کارشناس زیست شناسی و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم.

رئیس هیات مدیره موسسه آوای طبیعت پایدار


اهم فعالیت‌های موسسه آوای طبیعت پایدار، آموزش و فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست، اکوتویسم وگردشگری پایدار، اجرای پروژه‌های آماده سازی و مدیریت مقاصد برای گردشگری و صنایع دستی می باشد.
www.tabiatpaydar.com


افسانه احسانی از سال ۱۳۷۸ وارد حوزه گردشگری شده و از سال ۱۳۸۰ تاکنون در زمینه گردشگری پایدار مشغول به فعالیت می باشد.
از سال ۸۲ به صورت تخصصی در زمینه آموزش و فرهنگ سازی اکوتوریسم فعالیت و از سال ۱۳۸۵ تمرکز اصلی خود را بر روی موضوع کارآفرینی در زمینه گردشگری جوامع محلی و هنرهای بومی قرار داده است.
استعدادیابی و تقویت پتانسیل‌های بومی به عنوان فعالیتی درون‌زا ولی برون گرا از دغدغه‌های همیشگی او است.

او از تجربه عضویت در مجامع ملی و بین المللی گردشگری و آشنایی با نیازهای گردشگران برای ایجاد ارتباط میان موضوع صنایع دستی و هنرهای بومی به عنوان سوغات فرهنگی و زیست محیطی با صنعت گردشگری استفاده کرده و پس از سفر به کشورهای مختلف و تحقیق میدانی در مورد روند رشد و چگونگی ورود آن‌ها به بازارگردشگری برای بومی سازی این روند درقالب پروژه‌های مختلف تلاش کرده است.
خانم احسانی و تیمش تاکنون در ۱۲ روستا در ۵ منطقه، فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی با تکیه بر ارزش‌های فرهنگی و زیست محیطی را اجرا کرده است. در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰ نفر تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم پروژه های آوای طبیعت پایدار دارای شغل پایدار شده اند.

خانم احسانی با کلماتی مانند مناطق محروم، مردم مستضعف و... موافق نیست و معتقد است همه مناطق ایران پتانسیل‌های غنی برای اشتغال زایی را دارا می باشند، به شرط اینکه با هوشمندی و درایت کافی و با صبر و حوصله استعداد‌ها شناسایی شود و سرمایه‌گذاری ها در مسیر درست و در مدت زمان کافی صورت پذیرد.