فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کنترل و ابزار دقیق دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مهرداد هاشمیان مشاور جمعیت احیاگران روستاهای ایران و مدیرعامل شرکت تعاونی مهندسی مدی تک و عضو انجمن ارگانیک ایران و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان می باشد.

او دارای چندین سال سابقه فعالیت اجرایی در عرصه تولید محصولات کشاورزی به روش‌های نوین، طراحی و اجرای پروژه های متعدد مانند طراحی و ساخت دستگاه تولید علوفه به روش هیدروپونیک، طراحی سامانه خشک کن خورشیدی و دستگاه تولید انواع جوانه (خانگی و صنعتی) می‌باشد.

• اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮراك ﻃﯿﻮر.
• ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه و ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ارﮔﺎﻧﯿﮏ.
• سرپرستی چند تیم تحقیقاتی صنعتی و دانشگاهی در زمینه کشاورزی نوین و تولید محصولات خاص
از مهم ترین دستاوردهای ایشان در طی سال‌های اخیر است.

مشاهده رزومه