زمان

برنامه

مجری یا سخنران

 

سه شنبه
۳۱ فروردین ماه

ساعت
۷:۳۰ - ۸

پذیرش شرکت کنندگان
در محل مرکز همایش­های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی
درب شرقی دانشگاه (خیابان هزار جریب)

ساعت
۸:۳۰ - ۹

افتتاحیه

معرفی هم نت روستا

 و تشریح محورهای هم نت

دکتر حق جوی جوانمرد

۹ – ۹:۱۵

سخنرانی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر علی وطنی

ساعت
۹:۱۵ – ۱۰:۳۰

اصول و مبانی توسعه پایدار و رشد فراگیر
و بررسی تجربیات بین المللی

دکتر محمد حسین عمادی
(مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مشاور سازمان­های بین المللی در زمینهسیاست گذاری و برنامه­ریزی استراتژیک برای توسعه یکپارچه روستایی)

ساعت
۱۰:۳۰ – ۱۰:۴۵

استراحت

۱۰:۴۵ – ۱۱:۱۵

نوآوری اجتماعی

دکتر روح الله حمیدی مطلق
(رئیس گروه نوآوری و کسب وکار اجتماعی، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف)

ساعت
۱۱:۱۵– ۱۱:۴۵

نوآوری در جوامع محلی
(تجربیات دیگر کشورها)

دکتر شوان صدر قاضی
(پژوهشگر تحقیقات اقتصادی-اجتماعی دانشگاه سازمان ملل)
دکترای مدیریت نوآوری در مناطق محروم

ساعت
۱۱:۴۵ – ۱۳

پنل آسیب شناسی
مداخلات برای
توسعه روستا در ایران

خانم افسانه احسانی
دکتر روح الله حمیدی مطلق
دکتر شوان صدر قاضی
دکتر علی ملکی

ساعت
۱۳ – ۱۵:۳۰

نماز و ناهار
حرکت به سمت روستاهای کفران

ساعت
۱۵:۳۰ – ۱۵:۴۵

آشنایی با تسهیلگران

 

ساعت
۱۵:۴۵ – ۱۶:۴۵

پنل بیان فرصت­ها و چالش ها

تشریح فرصت ها و چالش­های مناطق روستاهای هدف
با مشارکت تسهیلگران محلی

ساعت
۱۶:۴۵ – ۱۷:۳۰

معرفی نمونه های موفق کارافرینی روستایی در ایران

مهندس هادی فلاحی
(مدیرعامل موسسه پشتیبان کسب و کار ثمرات ارزش آفرینان)

ساعت
۱۷:۳۰- ۱۸:۳۰

ارایه ایده ها

شرکت کنندگان

ساعت
۱۸:۳۰-۱۹:۳۰

تیم سازی و انتخاب روستاهای هدف

ساعت
۲۰- ۲۴

نماز، شام، حرکت به سمت محل اسکان

چهارشنبه
۱ اردیبهشت ماه

ساعت
۸ - ۹

آشنایی با تکنیک­های ارزیابی مشارکتی، مطالعه کیفی، روش­های گرد آوری اطلاعات

دکتر مظفر امینی
 (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
مهندس میرقاسمی
مدیرملی و اجرایی پروژه بین المللی تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

۹ - ۱۷

بازدید از کسب و کارهای روستایی، ارتباط با تسهیلگران محلی، ارزیابی و تحلیل فرصت ها و چالش ها، هم صحبتی با کارآفرینان روستا

کار تیمی و هم صحبتی با کارآفرینان موفق روستا

دکتر علی اصغر جهانگیری

پنج شنبه
۲ اردیبهشت ماه

ساعت
۸ -۹

آشنایی با مدل­های کسب و کار، فرآیند شکل­گیری کسب و کار، بازاریابی

دکتر محمد گوهریان

کار تیمی

ساعت
۱۶- ۱۷

آشنایی با روش­ها و تأمین کنندگان منابع مالی

مهندس هادی فلاحی

کار تیمی و هم صحبتی با کارآفرینان موفق روستا

مازیار آل داوود

جمعه
۳ اردیبهشت ماه

کارتیمی

ارزیابی هیأت داوران

 

رویداد هم نت روستا (در محل روستاهای هدف):

رویداد هم نت روستا (در محل روستاهای هدف):

رصد چالش ها و آشنایی با فرصتها، ارتباط با تسهیلگران توسعه روستایی و تیم سازی همراه با روستائیان. "دسترسی به اطلاعات آمایشی روستا به منظور رصد فرصت‌های کارآفرینی روستایی و برگزاری میز بیان فرصت "
ایده پردازی

ایده پردازی

ایده پردازی حول فرصت ها، برقراری ارتباط با روستای هدف و تعامل با اهالی آن، شناخت و تحلیل بازار محصولات تولیدی و کسب و کارهای روستایی، دریافت مشاوره، دریافت بخشی از اعتبار لازم برای راه اندازی کسب و کار و تکمیل هسته اولیه، و تلاش برای رسیدن به شاخص های ورود به مرحله نهایی رویداد هم نت روستا.
پیش شتابدهنده کسب و کارهای روستایی.

پیش شتابدهنده کسب و کارهای روستایی.

مدت زمان : 5 روز – هفته دوم شهریورماه 95