شرکت کنندگان ایده­های خود حول چالش­های طرح شده و دیگر حوزه­های فناورانه را در حضور هیأت داوران ارائه کرده و ایده های برتر جهت تشکیل تیم انتخاب می شوند.