تیم های برتر بر اساس معیارهای اعلام شده در رویداد و با نظر هیأت داوران انتخاب و جوایز خود را دریافت می کنند.