فراگیران طی یک دوره هشت روزه با مبانی و مهارت‌های اصلی فعالیت در حوزه های کسب و کار آشنا شده و برخی از فرصت‌های رایج کسب و کار در صنعت و فناوری توسط نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور به آنها آموزش داده می‌شود.