مسئله و چالش‌ سرمایه گذاران کسب و کار، صنعتگران و صاحبان فناوری مطرح می شود تا شرکت کنندگان حول مسائل واقعی ایده پردازی کنند.